İlk olarak 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde suç olarak tanımlanmış olan ısrarlı takip en basit şekliyle mağdurun kendisinin veya yakınlarının güvenliğinden korku veya rahatsızlık duymasına sebebiyet verecek şekilde takip ve taciz edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Israrlı takibin pek çok ülkede suç olarak kabulünün sebeplerinden biri İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi ısrarlı takibi kadına yönelik şiddetin bir türü olarak kabul etmektedir. Sözleşmenin 34. maddesi uyarınca, ısrarlı takip oluşturan davranışların cezalandırılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması Taraf Devletler bakımından yükümlülük olarak öngörülmüştür. Çalışmamızın "ısrarlı takip kavramı" başlıklı ilk bölümünde kavramın tanımı, özellikleri açıklanmış ve karşılaştırmalı hukukta ne şekilde düzenlenmiş olduğu üzerinde durulmuştur. "Israrlı Takip Suçu" başlıklı ikinci bölümde ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan benzer suç tipleriyle karşılaştırma yapılmış ve nihayetinde kavram bir suç sistematiği içinde ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ISRARLI TAKİP KAVRAMI
I. Terim Sorunu
II. Tanım
III. Suç Olarak Tanımlanma Süreci
IV. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
A. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
B. Zorbalık (Bullying)
V. Karşılaştırmalı Hukukta Israrlı Takip
A. Anglo Sakson Hukuk Sistemi
B. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi
VI. Türk Hukukunda Israrlı Takip
A. Kavram
B. Israrlı Takip Mağdurlarının Başvurabileceği Hukuki İmkanlar
VII. Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
ISRARLI TAKİP SUÇU
I. Benzer Suçlardan Farkı
A. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
B. Tehdit Suçu
C. Cinsel Taciz Suçu
D. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
E. Eziyet Suçu
II. Korunan Hukuki Menfaat
III. Fail ve Mağdur
A. Fail
B. Mağdur
IV. Israrlı Takip Suçunun Unsurları
A. Maddi Unsur
B. Hukuka Aykırılık Unsuru
C. Manevi Unsur
D. Suça Etki Eden Nedenler
V. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
A. Teşebbüs
B. İçtima
C. İştirak
VI. Yaptırım ve Yargılama
A. Yaptırım
B. Yargılama
SONUÇ

KAYNAKÇA