Editör: Dr. Öğr. Üyesi Selman Dursun
Yazı çevrimini yaptığımız ve "Mufassal Nazariyyat-ı Ceza" (Ayrıntılı Ceza Kuramları) başlığını taşıyan bu kitap, Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'la birlikte başlayan kanunlaştırma hareketleri çerçevesinde 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu'ndan iktibas edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına (1926'ya) kadar yürürlükte kalan 1858 (1274) tarihli Ceza Kanunu'na (Ceza Kanunname-i Hümayunu'na) dayalı olarak ve Fransızca kaynaklardan yararlanmak suretiyle yazılmış bir eserdir. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde (Mekteb-i Hukuk-ı Şahane'de) ders kitabı olarak da okutulduğu anlaşılan bu yapıt, günümüz ceza hukuku genel hükümler derslerinde ve eserlerinde ele alınan konuları içeren, felsefi ve akademik derinliği olan, önemli mukayeseli hukuk bilgilerini barındıran bir mahiyete sahip olduğu gibi aynı zamanda ders kitabı sadeliğini de haizdir. Eserde bugün dahi kullandığımız birçok kavram ve kurumun, bunlarla ilgili güncel bazı tartışmaların izlerinin bulunabilmesi itibariyle eserin Cumhuriyet dönemi Türk ceza hukuku öğretisinde de önemli atıflar aldığı görülmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

Fihrist

[Takrizat ve İltifatnameler]
İşbu Eser-i Naçizinin Tertip ve Tanziminde Esas İttihaz Olunan Mehazlar
Mukaddime

FATİHA-I KELAM
[HUKUK-I TABİİYYE VE HUKUK-I MEVZUA]
[HUKUK-I CEZAİYYE]
[İLM-İ HUKUKUN TAKSİMİNİ GÖSTERİR TABLO]

Fasl-ı Evvel
CÜRÜM
[CÜRMÜN TARİFATI]
[CÜRMÜN ŞERAİTİ]
CÜRMÜN ECZASI
MÜCRİM
CÜRÜM KİMLER HAKKINDA İŞLENEBİLİR?
AKSAM-I CERAİM
İÇTİMA-İ CERAİM
TEKERRÜR-İ CÜRM
TEŞEBBÜS-İ CÜRM

Fasl-ı Sani
MÜCAZAT
HAKK-I MÜCAZATIN ESASI VE CEZA NAZARİYYATI
KAVANİN-İ CEZAİYYENİN MAHAL VE ŞAHS VE ZAMANA TAALLUKU İTİBARI İLE AHKAMI
KAVANİN-İ CEZAİYYENİN TEFSİRİ
MÜCAZATIN SUKUTU
BERAAT VE MUAFİYET VE MAZERET ESBABI
ESBAB-I MÜŞEDDİDE VE MUHAFFİFE
HUKUK-I UMUMUMİYYE VE HUKUK-I ŞAHSİYYE

ZEYL
[ECZA-YI ERBAA-I CÜRM HAKKINDA GARO'NUN MÜTALAATI]