"Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları (Açıklamalı Şematik Çözümlü)" isimli bu kitap, Medeni Hukuk'un en zor dalı olarak nitelendirilen Eşya Hukuku alanında derslerinde gerek öğrencilere gerekse uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eşya Hukuku'nun kapsamı ve zorluğu göz önüne alınırsa bu kitap, içerdiği yerine göre özet yerine göre detaylı ve şematik bilgiler ile Eşya Hukuku öğrenen öğrenci ve uygulayıcılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

EŞYA HUKUKU I

Pratik Çalışma No: I
Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması

Pratik Çalışma No: II
Zilyetlik Devrinin Türleri

Pratik Çalışma No: III
Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yolu ile Korunması - Sadece Zilyetliği Koruyan Davalar - Taşınır Davası - Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar - İstihkak Davası

PRATİK ÇALIŞMA NO: IV
Taşınır Davasının Süresi - Taşınırlarda Kazandırıcı Zamanaşımı

Pratik Çalışma No: V
Emin Sıfatı ile Zilyetten Ayni Hak Kazanılması

Pratik Çalışma No: VI
Haksız Zilyetlikte Geri Verme

Pratik Çalışma No: VII
Kadastro

Pratik Çalışma No: VIII
Tescile Güvenin Korunması İlkesi

Pratik Çalışma No: IX
Tescilin Sebebe Bağlılığı - Yolsuz Tescil - Tescile Güvenin Korunması İlkesi - Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası

Pratik Çalışma No: X
Tescile Güvenin Korunması Kapsamına Girmeyen Durumlar

Pratik Çalışma No: XI
Çift Tapu

Pratik Çalışma No: XII
Kişisel Hakların Şerhi Kira Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi

Pratik Çalışma No: XIII
Kişisel Hakların Şerhi - Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Hakkın Şerhi - Çekişmeli Hakların Korunmasına Dayalı Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları Şerhi - Ayni Hak İddiasına Dayalı Geçici Tescil Şerhi

PRATİK ÇALIŞMA NO: XIV
Aile Konutu Şerhi

EŞYA HUKUKU II

Pratik Çalışma No: XV
Taşınmaz Mülkiyetinin Konu ve Kapsamı - Bütünleyici Parça - Eklenti

Pratik Çalışma No: XVI
Paylı Mülkiyetin Elbirliği Mülkiyetinden Ayırt Edilmesi - Paylı Mülkiyetin Kurulması - Paydaşların Paya Yönelik İşlemleri - Paylı Mülkiyette Yararlanma, Kullanma ve Yönetim

Pratik Çalışma No: XVII
Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi

Pratik Çalışma No: XVIII
Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmelerde Şekil - Şekle Uymamanın Sonuçları

Pratik Çalışma No: XIX
Taşınmaz Devrinde Temsil

Pratik Çalışma No: XX
Muvazaa - İnançlı Devir

Pratik Çalışma No: XXI
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı

Pratik Çalışma No: XXII
Haksız Yapı - Taşkın Yapı

Pratik Çalışma No: XXIII
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Pratik Çalışma No: XXIV
Sözleşmeden Doğan Geri Alım Hakkı

Pratik Çalışma No: XXV
Zorunlu Kişi Lehine İrtifak Hakları

Pratik Çalışma NO: XXVI
Kişi Lehine İrtifak Hakları

Pratik Çalışma No: XXVII
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları

Pratik Çalışma No: XXVIII
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler

Pratik Çalışma No: XXIX
İpotek

Pratik Çalışma No: XXX
Malik Lehine İpotek

Pratik Çalışma No: XXXI
Sınırlı Ayni Hakların Çatışması - Sınırlı Ayni Haklarda Sıra

Pratik Çalışma No: XXXII
Taşınır Rehni

ŞEMALAR

TAPU KÜTÜĞÜ SAYFASI ÖRNEĞİ

KAYNAKÇA