Çalışmamızın yedinci baskısı, Anayasa değişikliğini dikkate alarak yapılmıştı. Ancak kitabın öğrenciler için derslerde de kullanılacak şekilde hazırlanması sebebiyle, öğretim yılı başlangıcına yetişmesi endişesiyle acele edilmişti. Sekizinci baskı ise yine talihsiz bir döneme denk geldi. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın günlerinde yeni baskıyı kaleme almak zorunda kaldık. Yazdığım kısımlardaki eksiklik ve aksaklıkların bu mazeretle hoş görülmesini temenni ediyorum. Ancak iki önemli değişiklik, benim yol açtığım eksikliği sanırım giderecektir. İlki teşkilat kısmını Doç. Dr. H. Melih Çakır'ın yazması ikincisi ise yargı kısmının kitaptan çıkarılması. Kitabın ilk baskısında araştırma görevlisi olarak katkıda bulunan Doç. Dr. H. Melih Çakır, yazar olarak katkıda bulunuyor. İdari yargı, kitap bölümü olarak yetersiz kaldığı için kitaptan çıkarıldı. Bir başka değişiklik ise kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin yanı sıra idarenin özendirme ve destekleme faaliyetlerinin de ele alınmasıdır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Birinci Kısım
TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI

Birinci Bölüm
Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
I. Kanuni İdare
II. Kamu Tüzelkişiliği
III. İdarenin Bütünlüğü
IV. Merkezden Yönetim
V. Yerinden Yönetim
VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri

İkinci Bölüm
MERKEZDEN YÖNETİM
I. Merkez Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı
II. Taşra Teşkilatı

Üçüncü Bölüm
YERİNDEN YÖNETİM
I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Mahalli İdareler)
II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Kamu Kurumları)
III. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
Bölüm Kaynakçası

İkinci Kısım
KAMU PERSONEL HUKUKU

GİRİŞ
KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM
I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim
II. Yeni Kamu Yönetimi
III. Kamu Personel Rejiminde Değişim

Birinci Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİ
I. Kamu Görevlisi Kavramı
II. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
III. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Verilen Kamu Görevlileri

İkinci Bölüm
DEVLET MEMURLUĞU
I. Temel İlkeler
II. Devlet Memurluğuna Giriş
III. İstisnai Memurluklar

Üçüncü Bölüm
DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR
I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
II. Devlet Memurlarının Hakları
III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar

Dördüncü Bölüm
DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. Disiplin Soruşturması
II. Ceza Soruşturması
III. Görevden Uzaklaştırma

Beşinci Bölüm
DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
I. Devlet Memurluğundan Çekilme
Bölüm Kaynakçası

Üçüncü Kısım
KAMU MALLARI

Giriş
I. Kamu Mallarının Tanımı
II. Kamu Mallarının Türleri
III. Kamunun Özel Malları
IV. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
V. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
VI. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
Bölüm Kaynakçası

Dördüncü Kısım
İDARİ İŞLEMLER

I. Hukuki İşlem Kavramı
II. İdari İşlemler
III. İdari Sözleşmeler
Bölüm Kaynakçası
Beşinci Kısım İDARENİN FAALİYETLERİ

Birinci Bölüm
Kamu Hizmeti
I. Kamu Hizmeti Kavramı
II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
III. Evrensel Kamu Hizmeti
IV. Virtüel Kamu Hizmeti
V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
Bölüm Kaynakçası

İkinci Bölüm
İDARENİN ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ
I. Anayasal Temel
II. Kanunilik İlkesi
III. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Niteliği
IV. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Konusu ve Kapsamı
V. Özendirme ve Destekleme Faaliyetlerinin İşlevi
VI. Özendirme ve Destekleme Araçları
VII. Özendirme ve Destekleme Faaliyetine Özgü İlkeler
Bölüm Kaynakçası

Üçüncü Bölüm
KOLLUK FAALİYETLERİ
I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
IV. Kolluk Görevlileri
V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
Bölüm Kaynakçası

Altıncı Kısım
İDARİ USULLER

Birinci Bölüm
İDARİ USUL
I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
II. İdari Usulün İlkeleri
III. İdari Usulün Kapsamı
IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bölüm Kaynakçası

İkinci Bölüm
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
I. Amme Alacağının Tanımı
II. Amme Alacağının Borçlusu
III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Bölüm Kaynakçası

Üçüncü Bölüm
İHALE
KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ
I. İhale Kavramı
II. Göre Temel İlkeler
III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
V. İhale Sürecinde Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
VI. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları

Dördüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMA
I. Kamulaştırma Kavramı
II. Kamulaştırma Usulünün Aşamaları
Bölüm Kaynakçası

Yedinci Kısım
İDARENİN SORUMLULUĞU

I. Yasama ve Yargı Faaliyetinden Dolayı Devletin Sorumluluğu
II. İdarenin Sorumluluğunun Dayandığı Hukuki Esaslar
Bölüm Kaynakçası

Kaynakça