Çalışmada, konkordatoda mühletin borçlu bakımından doğurduğu sonuçlar inceleme konusu yapılmıştır. Bu konu ele alınırken öncelikle mühletin etkilerinin doğduğu an tespit edilmeye çalışılacak; daha sonra mühletin etkilerinin neler olduğu açıklanmaya gayret edilecek ve son olarak da mühletin etkilerinin sona ermesi değerlendirilmeye çalışılacaktır.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER

YARARLANILAN KAYNAKLAR

GİRİŞ
I. BÖLÜM
MÜHLETİN ETKİLERİNİN BAŞLAMASI
§1. KONKORDATO TALEBİ ÜZERİNE TEDBİR YOLUYLA MÜHLETİN BAZI SONUÇLARINA KARAR VERİLMESİ
A. Genel Olarak Konkordato Başvurusu
B. Başvuru Üzerine Tedbir Kararı Alınması
§2. KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİ İLE MÜHLETİN ETKİLERİNİN BAŞLAMASI
A. Genel Olarak
B. Geçici Mühlet Kararı
C. Geçici Mühletin Sona Ermesinden Sonra Fakat Kesin Mühlet Kararı Verilmesinden Önce Mühletin Etkilerini Sürdürmesi
D. Kesin Mühlet Kararı Verilmesiyle Mühletin Etkilerinin Devam Etmesi
E. Tasdik Kararı Verilmeden Kesin Mühletin Sona Ermesi Durumunda Mühletin Etkilerini Sürdürmesi
F. Tasdik Kararının Kesinleşmesine Kadar Mühletin Etkilerinin Sürdürülmesi
G. Mühlet Hakkında Verilen Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvuru

II. BÖLÜM
MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI
§3. BOÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ
A. Genel Olarak
B. Kapsamı ve Süre Bakımından Etkisi
C. Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması
D. Borçlunun Kısıtlamalara Aykırı Yaptığı İşlemlerin Sonuçları
§4. BORÇLUNUN TARAF OLDUĞU TAKİPLERE ETKİSİ
A. Mühlet Kararın Mevcut Takiplere Etkisi
B. Yeni Takipler Bakımından Etkisi
C. Borçlunun Malvarlığına İlişkin Olmayan Takipler Bakımından Etkisi
D. Borçlunun Alacaklı Olduğu Takipler Bakımından Etkisi
E. Borçluya veya Üçüncü Kişiye Tebliğ Edilen Haciz İhbarnameleri Bakımından Etkisi
F. Konkordato Mühletinin Borçlunun Takip Ehliyetine Etkisi
§5. BORÇLUNUN TARAF OLDUĞU DAVALARA ETKİSİ
§6. BORÇLUNUN TARAF OLDUĞU SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Sözleşmenin Feshi Yetkisinin Kullanılması ve Şekli
D. Sözleşmenin Feshinin Sonuçları
E. Feshe Karşı Sözleşmenin Diğer Tarafının Korunması
F. Fesih Hakkının Kullanılmamasının Sonuçları
G. Borçlunun Konkordato Mühleti Verilmesi Nedeniyle Feshe Karşı Korunması
§7. BORÇLU LEHİNE ALACAKLILARINA KARŞI FAİZE ETKİSİ
§8. BORÇLUNUN DEVRETTİĞİ ALACAKLARINA ETKİSİ
A. Genel Olarak
B. Konkordato Hukuku Bakımından Müstakbel Alacak Ayrımı
C. Müstakbel Alacağın Temlikinde Geçersizlik
§9. BORÇLUNUN TAKAS HAKKINI KULLANMASI
A. Genel Olarak
B. Takas Yasağının Bulunmaması


III. BÖLÜM
MÜHLETİN ETKİLERİNİN SONA ERMESİ
§10. MÜHLETİN ETKİLERİNİN SONA ERDİĞİ HALLER
A. Konkordato Mühletinin Kaldırılması
B. Konkordato Mühletinin Uzatılmaması
C. Konkordato Talebinin Reddi
D. Konkordatonun Tasdik Edilmesi
§11. MÜHLETİN ETKİLERİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
A. Komiserin ve Alacaklılar Kurulunun Görev ve Yetkilerinin Sona Ermesi
B. Hükümsüz Sayılan İşlemlerin Canlanması
C. Takip Yasağının Kalkması
D. Faiz Bakımından Sonuçları
E. Feshe Konu Sürekli Borç İlişkileri Bakımından Sonuçları
F. Müstakbel Alacakların Temliki Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları
G. İflasa Tabi Borçlular Bakımından Özellik Gösteren Sonuçları

SONUÇ