Çalışmamızın amacı idarenin taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşmede değişiklik ve sözleşmede değişikliğin özel bir türü olarak uyarlamanın, hangi şartlar altında yapılıp yapılamayacağını tespit etmektir. Bu bağlamda tarafların anlaşarak yapacakları değişiklikler ile idarenin tek taraflı yapacağı değişikliklere ilişkin kural, ilke ve engeller ayrı ayrı ele alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN ÖNEMİ VE AMACI
II. KONUNUN KAPSAMI VE SINIRLANDIRILMASI

BİRİNCİ BÖLÜM
"SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK" İLE İLGİLİ TEMEL MESELELER
I. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK MÜESSESESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
II. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VE UYARLAMA
III. "SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK" İLE BENZER MÜESSESELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
A. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması
B. Sözleşmenin Yenilenmesi (Tecdit)
C. Kanunun Verdiği İzin Doğrultusunda Rejim Değişikliği
D. Sözleşme Devri
E. Sözleşme Hükmü Gereği Güncelleme
IV. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİĞE DAYANAK GÖSTERİLEN MÜESSESELER
A. Mücbir Sebep
B. Hata
C. Aşırı Yararlanma (Gabin)
D. İmkansızlık
E. Ekonomik İmkansızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü
V. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİĞE VE UYARLAMAYA İLİŞKİN TEORİLER
A. Clausula Rebus Sic Stantibus Teorisi
B. Alman Hukukunda İşlem Temelinin Çökmesi (Wegfall Der Geschäftsgrundlage) Teorisi
C. İngiliz Hukukunda Tasavvurun Boşa Çıkması (Frustration Of Contract) Teorisi
D. Fransız Hukukunda Öngörülmezlik (Imprévision) Teorisi
VI. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK MÜESSESESİNİN, SÖZLEŞMEYE BAĞLILIK, İRADE ÖZERKLİĞİ VE SÖZLEŞMESEL DAYANIŞMA İLKELERİYLE İLİŞKİSİ
VII. İDARENİN TARAFI OLMADIĞI SÖZLEŞMELERE MÜDAHALESİ

İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
I. İDARENİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE "SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK"
A. Anlaşarak (İradi) Değişiklik ve Önündeki Kamu Hukuku Engelleri
B. Tek Taraflı Değişiklik ve Önündeki Özel Hukuk Engelleri
II. OLAĞANÜSTÜ EKONOMİK DURUMLAR SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILIP YAPILAMAYACAĞI MESELESİ
III. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILIP YAPILAMAYACAĞI MESELESİ
IV. İŞ ARTIŞI SEBEBİYLE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILIP YAPILAMAYACAĞI MESELESİ
V. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN GENEL İŞLEM KOŞULLARINA DAİR MADDE 20 FIKRA 4 HÜKMÜ İLE MADDE 24 HÜKMÜNÜN, İDARENİN SÖZLEŞMELERİNE UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI MESELESİ
VI. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK VE DOĞURDUĞU SONUÇLARIN HUKUKİ GÜVENLİK VE İDARİ İSTİKRAR İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİĞİN ÖZEL BİR TÜRÜ OLARAK "UYARLAMA"
I. İDARENİN SÖZLEŞMELERİNE GENEL BAKIŞ
A. Alman Hukukunda İdarenin Sözleşmelerine Genel Bakış
B. Türk Hukukunda İdarenin Sözleşmelerine Genel Bakış
II. UYARLAMANIN KOŞULLARI
A. Alman Hukuku Bakımından Uyarlamanın Koşulları
B. Türk Hukuku Bakımından Uyarlamanın Koşulları
III. UYARLAMANIN USULÜ
IV. UYARLAMA KAYITLARININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ
V. UYARLAMA ÖNCESİ "YENİDEN MÜZAKERE YÜKÜMLÜLÜĞÜ" VE UYARLAMA
VI. SALGIN HASTALIKLAR SEBEBİYLE UYARLAMA YAPILIP YAPILAMAYACAĞI MESELESİ
VII. UYARLAMANIN MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ VE HUKUKİ GİDERİM YÖNTEMLERİ
A. Sözleşmenin Sona Erdirilmesinin Koşulları
B. Hukuki Giderim Yöntemleri
SONUÇ

KAYNAKÇA