İsviçre-Türk borçlar hukuku sisteminde aliud teslim kavramını ele alan açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum özellikle aliud teslim ile satıcının edimini nitelik veya nicelik bakımından gereği gibi yerine getirmediği diğer haller arasında sınırlandırma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Öğreti ve uygulamadaysa en çok aliud teslim ile ayıplı ifa kavramları karşılaştırılmakta; özellikle parça ve çeşit satışı ayrımı göz önünde bulundurularak her iki kavram arasındaki ilişki farklı şekillerde ele alınmaktadır. Bununla birlikte, gerek parça gerek çeşit satışında aliud teslim ile ayıplı ifa arasında belirli bir sınırlandırma öngören görüşlerin ortak noktasını ayıplı ifa halinde satıcının kötü de olsa borcunu ifa ettiği, aliud teslim halinde ise satıcının borcunu (hiç) ifa etmemiş sayılacağı fikri oluşturmaktadır. Ancak söz konusu bu yaklaşım, satış hukukunda birçok durumda alıcıya teslim edilen malın ne zaman ayıplı ifa ne zaman aliud teslim kavramına yol açacağı hususunda içinden çıkılması güç tartışmalar yaratmaktadır. Çalışma kapsamında aliud teslimin hukuki niteliği ve aliud teslim halinde uygulanabilecek hükümler, taraflar arasındaki menfaat dengesi göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

§1. Aliud Teslimin İfa Engelleri Arasındaki Konumu
I. İsviçre-Türk Hukukunda
A. Genel Olarak
B. Çeşit Satışında İfa Engelleri
C. Parça Satışında İfa Engelleri
II. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) ve Bazı Ulusal Düzenlemelerde
A. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG)'de
B. Bazı Ulusal Düzenlemelerde
III. Değerlendirmemiz

§2. Ayıp Teorilerinin Aliud Teslimin Hukuki Niteliğine Etkileri ve Subjektif Ayıp Teorisinin Ayıptan Doğan Sorumluluk (TBK m. 219 vd.) Hükümleriyle İlişkisi
I. Ayıp Teorilerinin Aliud Teslimin Hukuki Niteliğine Etkileri
A. Objektif Ayıp Teorisinin Etkisi
B. Subjektif Ayıp Teorisinin Etkisi
II. Subjektif Ayıp Teorisinin Ayıptan Doğan Sorumluluk (TBK m. 219 vd.) Hükümleriyle İlişkisi
A. Genel Olarak
B. Bildirilen Nitelikler Bakımından
C. Bulunması Gereken Nitelikler Bakımından
III. Değerlendirmemiz

§3. Hiç İfa Etmeme ve Ayıptan Sorumluluk Hükümlerinde Alıcının Aynen İfa Talebi ve Satıcının Sonradan İfa Hakkı
I. Çeşit Satışında Ayıplı İfa ve Aliud Teslim Halinde
II. Parça Satışında
A. Ayıplı İfa Halinde
B. Aliud Teslim Halinde
III. Değerlendirmemiz

§4. Aliud Teslim Çerçevesinde Sözleşmeden Dönme Hakkı, Bedelde İndirim Hakkı ve Satıcının Doğrudan Zararlar Bakımından Kusursuz Sorumluluğu
I. Aliud Teslim ve Sözleşmeden Dönme Hakkı
II. Aliud Teslim ve Bedelde İndirim Hakkı
III. Aliud Teslim ve Satıcının Doğrudan Zararlar Bakımından Sorumluluğu
IV. Değerlendirmemiz

§5. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şekli Şartları ile Ayıptan Doğan Sorumluluk Çerçevesinde Alıcının Sahip Olduğu Hakların Tabi Olduğu Sürenin Aliud Teslimin Hukuki Niteliğine Etkileri
I. Genel Olarak
A. Ayıptan Sorumluluk Hükümlerinin Genel Sözleşmeye Aykırılık Hükümleri ile İlişkisi
B. Ayıptan Sorumluluk Hükümlerinin İrade Bozukluklarını Düzenleyen Hükümler ile İlişkisi
1. Nitelikte Yanılma Halinde
II. Gözden Geçirme ve Ayıbı Bildirme Külfeti ile Kısa Zamanaşımı Süresine İlişkin Hükümlerin Düzenlenme Amacı
A. Gözden Geçirme ve Ayıbı Bildirme Külfetine İlişkin Hükmün Düzenlenme Amacı
B. Kısa Zamanaşımına İlişkin Hükmün Düzenlenme Amacı
III. Değerlendirmemiz
SONUÇ

KAYNAKÇA