Alacaklının, aynen ifayı talep edebildiği ve mahkemece bir işin yapılması veya yapılmaması konusunda aynen ifaya karar verildiği durumlarda, bu ilamların icrası için temel olarak, İcra ve İflas Kanunu'nun 30. ve gerektiğinde 343. maddeleri uygulanır ve borçlu icra hukuku çerçevesinde ilamdaki borcunu yerine getirmeye zorlanır. Ancak çalışmada kapsamlı olarak incelendiği üzere, söz konusu bu hükümler yeterli değildir, bu borçların niteliği dikkate alınmak suretiyle ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda, tespit edilen soru ve sorunlar kapsamında, hangi noktalarda kanuni düzenleme yapılması gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin ilamların icrasında, mahkeme kararlarının uygulanması bakımından kişilerin, mahkeme ve icra organları tarafından zorlanmasına hangi ölçüde, nasıl izin ve imkan verileceği, karar verilmesi gereken en önemli hususlardan birisidir. Yapma veya yapmama borçlarına ilişkin ilamların icrası konusu, sadece icra hukukunu ilgilendirmeyip bunun yanında, medeni usul hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku başta olmak üzere, diğer maddi hukuk alanlarıyla da çok yakından ilgilidir. Bu sebeplerle çalışmada, ağırlıklı olarak icra hukuku ve ilgili olduğu ölçüde, birden fazla alan bir arada değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. Genel Olarak
II. Yapma ve Yapmama Borçlarının İcrasına İlişkin Yöntemin Tercihinde Dikkat Edilecek Hususlar
III. Borca Aykırılık ve Aynen İfa Talebi
A. Eda Davası Sonucunda Verilen Hükümde Borçlunun Bir İşi Yapmaya veya Yapmamaya Mahkum Edilmesi
B. İlam Niteliğindeki Bir Belgede Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin Bir Borcun Yer Almasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu
IV. Bir İşin Yapılması ya da Yapılmamasına İlişkin İlamlarda Cebri İcra Usulüne Genel Bakış
A. Genel Olarak
B. Alman Hukukundaki Düzenlemeler
C. İsviçre Hukukundaki Düzenlemeler
D. Türk Hukukundaki Düzenlemelere Genel Bakış
E. Türk, Alman ve İsviçre Hukuk Sistemlerinin Kısaca Değerlendirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM
BİR İŞİN YAPILMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI
I. Bir İşin Yapılmasına İlişkin İlamların İcrasında İzlenecek Yöntem
II. Sadece Borçlu Tarafından Yapılabilen İşler
A. Kavram
B. Sadece Borçlu Tarafından Yapılabilen İşlerde Cebri İcra Usulü
C. Borçlunun Aynı İlam Hükmünü Ortadan Kaldıracak Bir Eylemde Bulunması
III. Başkası Tarafından Yapılabilen İşler
A. Kavram
B. Borçluyu İfaya Zorlama Yöntemleri
C. Alacaklının Yetkilendirilmesi
D. Başkası Tarafından Yapılabilen İşlerde Cebri İcra Usulü
E. Borçlunun Aynı İlam Hükmünü Ortadan Kaldıracak Bir Eylemde Bulunması
IV. Borçlunun Bir İrade Beyanında Bulunma Borcu
V. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesinin Değerlendirilmesi
A. Genel Olarak
B. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine Dayanarak Alınan İlamın İcrası
C. İlamın Yerine Getirilmemesi Halinde Hükmedilecek İdari Para Cezası
D. Kat Mülkiyetinin Devri Zorunluluğu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİR İŞİN YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASI
I. Bir İşin Yapılmamasına İlişkin İlam Kavramı
II. Yapmama Borçları (Kaçınma)
A. Genel Olarak
B. Yapmama Borçlarına İlişkin Bazı Örnekler
III. Katlanma Borçları
IV. Yapmama Borçlarına İlişkin İlamlı Takiplerde Cebri İcra Usulü
A. Takip Talebi
B. İcra Emri
C. İcra Emrinin Gereğinin Borçlu Tarafından Yerine Getirilmesi
D. İcranın Geri Bırakılması
E. İcra Emrinin Gereğinin Borçlu Tarafından Yerine Getirilmemesi Halinde Tazyik Hapsi
F. Borçlunun Aynı İlam Hükmünü Ortadan Kaldıracak Bir Eylemde Bulunması
G. Borçlunun Aynı İlamdan Kaynaklanan Borcu Ortadan Kaldıracak Bir Eylemde Bulunması Durumunda Hapisle Tazyike Tekrar Karar Verilip Verilemeyeceği Sorunu
SONUÇ

KAYNAKÇA