İcra ve İflas Kanunu'nun 19. basısının tükenmesi üzerine, 20. basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Bir önceki basıdan bu yana İcra ve İflas Kanunu metninde değişiklik yapılmamıştır. Yalnız İcra ve İflas Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca 119, 226, 326, 363 ve 364. maddelerdeki parasal sınırlar her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. 2020 yılında anılan dört hükümde ve nafaka alacakları hariç disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacak takiplerde (İİK m. 354/4) geçerli olacak parasal sınırlar madde metinlerine işlenmiş, parasal sınırlar tablosu revize edilmiştir. Ek mevzuatta İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ (RG 31.12.2019, S. 30995), Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (RG 31.12.2019, S. 30995), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi (RG 01.10.2019, S. 30905) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi'nin (RG 01.10.2019, S. 30905) güncel haline yer verilmiştir. İcra ve iflas hukukunu ilgilendiren yeni İçtihadı Birleştirme, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ilgili hükmün altına işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

İCRA VE İFLAS KANUNU

BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve muhtelif hükümler

MÜDDETLER

İKİNCİ BAP
İlamların icrası

ÜÇÜNCÜ BAP
İlamsız takip

DÖRDÜNCÜ BAP
Haciz yoliyle takip

BEŞİNCİ BAP
Rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip

ALTINCI BAP
İflas yoliyle takip

YEDİNCİ BAP
İflasın hukuki neticeleri

SEKİZİNCİ BAP
İflasın tasfiyesi

DOKUZUNCU BAP
İhtiyati haciz

ONUNCU BAP
Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi

ONBİRİNCİ BAP
İptal davası

ONİKİNCİ BAP
Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması

ONÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve hileli iflas

ONDÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın yerine gelmesi

ONBEŞİNCİ BAP
Fevkalade hallerde mühlet ve tatil

ONALTINCI BAP
I. Cezai hükümler

ONYEDİNCİ BAP
Hususi hükümler

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE
SON MADDELER

EK MEVZUAT
Kavram Endeksi