Bu çalışmada, milletlerarası niteliğe sahip arabuluculuk anlaşma belgelerinin bir başka akit devlette icrasını ve kesin delil etkisi konusunu düzenleyen Singapur Sözleşmesi detaylı incelenerek Türk hukukuna katkı sağlanmak istenmiştir. Çalışmaya başlanıldığında henüz Türk hukukunda konu hakkında yazılmış bir eser söz konusu değildi. Kitabın yazımı sürecinde konu hakkında makale çalışmaları yayımlanmıştır. Ancak, henüz konu hakkında yayımlanmış bir kitap söz konusu değildir. Bu sebeple, elinizdeki çalışma Singapur Sözleşmesi'nin kapsamlı bir şekilde kitap olarak incelendiği ilk eser niteliğindedir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Genel Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
II. Genel Olarak Arabuluculuk
III. Arabuluculuk Anlaşma Belgelerinin İcrası ve Singapur Sözleşmesi
IV. Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Çalışma Planı

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ARABULUCULUK
I. Genel Olarak
II. Temel Kavramlar
III. Arabuluculuğun Uzlaştırma ve Tahkimden Farkı
IV. Arabuluculuğun Türleri
V. Türk Hukukunda Arabuluculuk
VI. Uluslararası Alanda Arabuluculuk ile İlgili Düzenlemeler
VII. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İçeriği ve Hukuki Niteliği
VIII. Sınır Ötesi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin "Yabancı" veya "Milletlerarası" Olması Meselesi

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SİNGAPUR SÖZLEŞMESİ, UYGULAMA ALANI ve İCRA USULÜ
I. Genel Olarak
II. Singapur Sözleşmesi'nin Amacı
III. Tanıma ve Tenfiz Kavramının Singapur Sözleşmesi'nin Yaklaşımı İçerisinde Değerlendirilmesi
IV. Singapur Sözleşmesi'nin Uygulama Alanı
V. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin İcra Usulü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SİNGAPUR SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKEN USULİ ŞARTLAR
I. Genel Olarak
II. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Yazılı Olması
III. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Taraflarca İmzalanmış Olması
IV. Taraflar Arasındaki Anlaşmanın Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Elde Edildiğine İlişkin Belge Sunulması
V. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin, İcrasının Talep Edildiği Devletin Diline Çevrilmesi
VI. Singapur Sözleşmesi'nin Şartlarının Yerine Getirildiğine İlişkin Belge Talebi
VII. Sözleşme'ye Dayanarak İleri Sürülen Talebin İvedilikle Sonuçlandırılması
VIII. Sözleşme m. 4'te Yer Alan Şartlara Uyulmaması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİNİN İCRASINA VE KESİN DELİL ETKİSİNE YÖNELİK TALEPLERİN RET SEBEPLERİ
I. Genel Olarak
II. Ehliyetsizlik
III. Geçersizlik
IV. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinde Yer Alan Yükümlülükler Kapsamında Değerlendirme
V. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi Kapsamında Yardım Talebinin Mümkün Olmaması
VI. Arabulucunun Standartlara Aykırı Davranması, Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı Sorunu
VII. Kamu Düzenine Aykırılık
VIII. Arabuluculuğa Elverişlilik

BEŞİNCİ BÖLÜM
SİNGAPUR SÖZLEŞMESİ'NİN DİĞER HÜKÜMLERİ
I. Paralel Başvurular veya Talepler
II. Akit Devletin Kanunları veya Milletlerarası Sözleşmeler
III. Çekinceler
IV. Sözleşme'nin Arabuluculuk Anlaşma Belgelerine Etkisi ve Tevdi Makamı
V. Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Örgütlerinin Katılımı
VI. Birleşik Olmayan Hukuk Sistemleri
VII. İmza, Yürürlüğe Girme ve Ayrılma
VIII. Singapur Sözleşmesi'nde Yapılacak Değişiklikler

SONUÇ
I. Genel Olarak
II. Temel Kavramlar
III. Sözleşme'nin Uygulanması
IV. HUAK'ın ve Diğer Mevzuatların Güncellenmesi Meselesi
V. Singapur Sözleşmesi'nden Beklentiler

EKLER
KAYNAKÇA