"Medeni Yargılama Hukuku'nda İhtiyati Tedbir Yargılaması" isimli çalışmamızda, ihtiyati tedbir talebi üzerine verilen kararlara karşı kanun yoluna başvurulup başvurulamayacağı, kanun yolundan ne anlaşılması gerektiği, Türk hukukundaki tartışmalı görüşler ve Yargıtay içtihatları temel alınarak incelenmiştir. Bunun için öncelikle çalışmamızın birinci bölümünde, ihtiyati tedbiri şemsiyesi altına alan geçici hukuki koruma kavramını, geçici hukuki korumanın önemini ve geçici hukuki korumanın temel özellikleri üzerinde durulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünün birinci kısmında, ihtiyati tedbir hakkında genel bilgiler verilmiş, bu çerçevede ihtiyati tedbirler, özel hukuk yargılamasındaki diğer geçici hukuki korumalar ve benzer müesseselerle karşılaştırılmıştır. İkinci kısımda; ihtiyati tedbir türleri sınıflandırılarak tespit edilen tedbirlerin içeriklerine değinilmiştir. Son bölümde ise ihtiyati tedbir kararı alınması usulü, ihtiyati tedbir talebinin incelenmesi ve ihtiyati tedbir talebinin karara bağlanmasını izah ettikten sonra, hangi hallerde ihtiyati tedbir kararlarının sona ereceğini ve haksız ihtiyati tedbirden doğan tazminat davasını inceledik.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1. Geçici Hukuki Koruma Kavramı ve Geçici Hukuki Korumanın Amacı
1. 1. Geçici Hukuki Koruma Kavramı
1. 2. Geçici Hukuki Korumanın Amacı
2. Geçici Hukuki Korumanın Temel Özellikleri
3. Geçici Hukuki Korumanın Önemi ve Adalet Sistemine Katkıları

İKİNCİ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİR MÜESSESESİ
1. İhtiyati Tedbir Kavramı ve İhtiyati Tedbirin Tanımı
2. İhtiyati Tedbirin Ayırt Edici Özellikleri
3. İhtiyati Tedbirin Geçici Hukuki Koruma İçerisindeki Yeri
4. İhtiyati Tedbirin Benzer Müesseselerle İlişkisi
4. 1. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz
4. 2. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti
5. İhtiyati Tedbir Türlerinin Sınıflandırılması
5. 1. Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler
5. 2. Düzenleme Amaçlı İhtiyati Tedbirler
5. 3. Eda (İfa) Amaçlı İhtiyati Tedbirler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ TEDBİR YARGILAMASI
1. İhtiyati Tedbir Kararı Alınması Usulü
1. 1. İhtiyati Tedbir Talebi
1. 2. İhtiyati Tedbir Kararının Alınma Zamanı
1. 3. İhtiyati Tedbir Talebinde Harç ve Giderler
1. 4. İhtiyati Tedbir Talebinde Bulunanın Teminat Gösterme Yükümlülüğü
1. 5. İhtiyati Tedbir Talebinin Şekli
1. 6. İhtiyati Tedbir Talebinin Yapılacağı Görevli ve Yetkili Mahkeme
2. İhtiyati Tedbir Talebinin İncelenmesi ve İhtiyati Tedbir Talebinin Karara Bağlanması
2. 1. İhtiyati Tedbir Talebinin İncelenmesi Usulü
2. 2. İhtiyati Tedbir Talebinin Karara Bağlanması
3. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi
3. 1. İhtiyati Tedbirin Kendiliğinden Sona Ermesi
3. 2. İhtiyati Tedbirin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi
4. İhtiyati Tedbirden Doğan Tazminat Davası
SONUÇ

KAYNAKÇA