İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Armağanlar Dizisinin ikincisi olarak yayımlanan bu eser; Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun anısına ithaf edilen makalelerden ve anı yazılardan oluşmaktadır.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

Kenan Berk Koyuncu (Derleyen)
Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu - Hayat Hikayesi ve Bibliyografyası

İclal Cankorel, Dr. Öğr. Üyesi
Feyzi N. Feyzioğlu'nun Kızı Olmak

Hülya Bulak
Canım Biricik Babam

Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu, Prof. Dr.
Babam Prof. Dr. Feyzi N. Feyzioğlu

Hüseyin Ülgen, Prof. Dr.
Prof. Dr. Feyzi N. Feyzioğlu'nun Ardından

Nami Barlas, Prof. Dr.
Hocam Merhum Prof. Dr. Feyzi N. Feyzioğlu İçin...

Genel Kısaltma Cetveli

MAKALELER

Halil Akkanat, Prof. Dr.
Çatılı İşyeri Kirası mı Ürün Kirası mı?

Elif Beyza Akkanat Öztürk, Araş. Gör.
Mirası Reddetmenin Sonuçları

Servet Armağan, Prof. Dr.
Laiklik Konusunda Modern Demokrasilerde Son Gelişmeler

Tuğçe Bilgetekin, Araş. Gör.
Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yükleme ve Özellikle Yüklemenin Sui Generis Niteliğinin Değerlendirilmesi

Ersin Çamoğlu, Prof. Dr.
Ortaklıkların Fesih Nedeni Olarak Haklı Sebep ve İrade Bozuklukları

Bilgehan Çetiner, Prof. Dr.
İstihkak Talebi Temlik Edilebilir mi?

Zeynep Rana Demir, Araş. Gör.
Sosyal Medya Hesaplarının Miras Yoluyla Geçişi Mümkün müdür?

Mehmet Serkan Ergüne, Prof. Dr.
Mirasbırakan Tarafından Okunmaksızın ve İmzalanmaksızın Düzenlenen Resmi Vasiyetnamede, Tanıkların
Şerhinde Bulunması Gereken Unsurlara İlişkin Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi

Arzu Genç Arıdemir, Doç. Dr.
KMK Geçici md. 2 ile İlgili Yargıtay Uygulamasının Değerlendirilmesi

Aylin Hekim, Araş. Gör.
Vakıf Senedinin Değiştirilmesi

Yasemin Işıktaç, Prof. Dr.
Isaiah Berlin'de Negatif ve Pozitif Özgürlük Kavramı

Süheyla Kahraman, Araş. Gör.
Ölüme Bağlı Tasarrufla Vakıf Kurma

Musa Kama, Araş. Gör.
Mirasçılardan Birinin Resmi Defter Tutulması Talebi

Doğan Kara, Araş. Gör.
Manevi Tazminat Alacağının Üçüncü Kişiye Devri ve Miras Yoluyla İntikali

Nil Karabağ Bulut, Dr. Öğr. Üyesi
Nişanlanmanın Şekil Şartına Tabi Tutulmamış Olmasının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

Arslan Kaya, Prof. Dr.
Sınai Mülkiyet Hukukunun Güncel Sorunları-Görüşler (I. Zayıf Marka, II. Karıştırılma Tehlikesi, III. İhtiyati Tedbir)

Cansu Kaya Kızılırmak, Dr. Öğr. Üyesi
Velayet Hakkının Kapsamı Çerçevesinde Bebeklik Dönemi Aşı Uygulamalarına Rızanın Esirgenmesi

Abuzer Kendigelen, Prof. Dr.
Numan Sabit Sönmez, Araş. Gör.
Dövizle Düzenlenme Yasağına Tabi Olan Kambiyo Senetlerinin Hukuki Akıbeti

Abuzer Kendigelen, Prof. Dr.
Necdet Uzel, Araş. Gör.
Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme -Genel Değerlendirme-

Baki Oğuz Mülayim, Dr. Öğr. Üyesi
Yüksek Hakem Kurulunun Yapısı ve Kurul Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Başvurulması

Elif Oğuz, Araş. Gör.
Patent Sahibinin Rekabeti Sınırlayıcı Faaliyetleri Sebebiyle Zorunlu Lisans

Saibe Oktay Özdemir, Prof. Dr.
Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Nisbi Hakkın Niteliğine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

Miray Deniz Özer, Araş. Gör.
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Arabuluculuk Yoluyla Tasfiyesi

Ahmet Özsoy, Araş. Gör.
Kambiyo Senetlerinde İrade Sakatlıkları ve Üçüncü Kişilere İleri Sürülmesi

Sami Selçuk, Prof. Dr.
Suç Hukuku ve İnsan

Gülören Tekinalp, Prof. Dr.
Ünal Tekinalp, Prof. Dr.
Gelişmelerin Işığında Türk Milletlerarası Usul Hukuku ve Bu Hukukun Avrupa Usul Hukukuyla Karşılaştırılması

Yasemin Yalçın, Araş. Gör.
Belirlilik Prensibi ve 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'na Göre Rehnedilebilen Taşınır Varlıklar