Kitleleri etkileyen bir güç olarak sportif faaliyetler her dönem bireysel ve toplumsal düzeyde insanların ilgisini çekmiştir. Roma'da da, sosyolojik ve politik nedenlerle çok fazla talep gören oyun ve müsabakalara hukukun müdahalesi kaçınılmaz olmuştur. Hukuki düzenlemeler ile, zaman zaman doğrudan söz konusu faaliyetlere ilişkin, zaman zaman da bu faaliyetler kapsamında da karşılığını bulan birtakım hukuki ilkelere ilişkin muhtelif düzenleme ve sınırlamalar getirilmiştir. Romalı hukukçular tarafından değerlendirmeye alınan bütün bu hukuki kurum ve kurallar günümüz hukuklarına da önemli ölçüde etki etmiştir. Bu kitapta, volenti non fit iniuria ve compensatio culparum başta olmak üzere, Roma spectacula'sı ve diğer sportif unsurlar içeren faaliyetlerle ilişkili ilke ve kurumlar incelenmiş, devamında Türk Hukuku kapsamında, ilgili ilke ve kurumlar özellikle kabul edilen risk ve birlikte kusur çerçevesinde değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
SPORTİF FAALİYETLERE TARİHİ BİR BAKIŞ
I. ROMA EĞLENCE ANLAYIŞI
II. SPORTİF FAALİYETLERE İLİŞKİN KAVRAMLARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
ROMA HUKUKUNDA SPORTİF FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK
I. SPORTİF FAALİYETLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN YARALANMA VE ÖLÜMLERDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK
II. GLADYATÖR MÜSABAKALARI
III. SPORTİF FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN ZARARIN TAZMİNİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ROMA HUKUKUNDA SPORTİF FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRK HUKUKUNA YANSIMALARI
I. GENEL OLARAK SPORTİF FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK
II. SPORTİF FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK KAPSAMINDA KABUL EDİLEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ
III. SPORTİF FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK KAPSAMINDA TÜRK HUKUKU AÇISINDAN ZARAR GÖRENİN BİRLİKTE KUSURU İNCELEMESİ
SONUÇ

KAVRAMLAR
KRONOLOJİ TABLOSU
KAYNAKÇA