Hukukun genel ilkeleri, toplumsal ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi adına hukuka bağlı olan devletlerde uygulanan kurallar bütünüdür. İdare hukukunda da hukukun genel ilkelerinin önem ve değeri yadsınamaz. Zira hukukun genel ilkeleri, bireyleri idarenin hukuka aykırı uygulamalarından korumanın yanında, idari işleyişte istikrarlı bir yapının ortaya çıkarılmasına da katkı sunmaktadır. İstikrarlı bir idari işleyişe ulaşma hedefine yönelik olarak, uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması noktasında idare yargıcı tarafından sıklıkla kendisine başvurulan hukukun genel ilkelerinin başında ise, idari istikrar ilkesi gelmektedir. İdari istikrar ilkesi, idari işlemlerin geri alınmasına ilişkin uyuşmazlıklar başta olmak üzere; idarenin işlemleri ve faaliyetleri, kamu personel hukuku ile kamu malları rejimine ilişkin birçok başlıkta etkilerini gösteren bir ilke olma özelliğine sahiptir. Çalışmada idari istikrar ilkesinin Türk İdare Hukuku'ndaki anlam ve işlevi, yargı kararları ışığında incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ İSTİKRAR İLKESİ VE İDARE HUKUKUNA HAKİM TEMEL İLKELER İLE İLİŞKİSİ
I. "İDARİ İSTİKRAR" VE İDARİ İSTİKRAR İLKESİ
A. İstikrar Kavramı
B. "İdari İstikrar"
C. İdari İstikrar İlkesinin İdare Hukukundaki Yeri ve İşlevi
II. İDARİ İSTİKRAR İLKESİNİN İDARE HUKUKUNA HAKİM TEMEL İLKELER İLE İLİŞKİSİ
A. Düzenli İdare İlkesi
B. İdareye Güven İlkesi
C. Hukuki Belirlilik İlkesi
D. Hukuki İstikrar İlkesi
E. İdarenin Kanuniliği İlkesi
F. Hukuki Güvenlik İlkesi ve Geçmişe Etki Yasağı

İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ İŞLEM TEORİSİNE ETKİLERİ BAKIMINDAN İDARİ İSTİKRAR İLKESİ
I. İDARİ İSTİKRAR İLKESİNİN İDARİ USULE YANSIYAN BOYUTU
A. İdari Usul Kavramı
B. İdari Usulün İşlevi
C. İdari Usul İlkelerinden Biri Olarak İdari İstikrar İlkesi
II. İDARİ TEAMÜLLERİN MEŞRULUK GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK İDARİ İSTİKRAR İLKESİ
A. İdari Teamüllerin İdare Hukukundaki Yeri ve Niteliği
B. İdari Teamüllerin Meşruluk Gerekçelerinden Biri Olarak İdari İstikrar İlkesi
III. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARINA ETKİLERİ BAKIMINDAN İDARİ İSTİKRAR İLKESİ
A. Yetki Unsurunu Etkileyen Boyutlarıyla İdari İstikrar İlkesi
B. Şekil / Usul Unsurunda İdari İstikrar İlkesinin Görünümü
C. Sebep ve Konu Unsuruna Etkileri Bakımından İdari İstikrar İlkesi
D. İşlemin Amaç Unsuru Olarak "Kamu Yararı" ve İdari İstikrar İlkesi İle İlişkisi
IV. İDARİ İŞLEMİN SONA ERDİRİLMESİNİN İDARİ İSTİKRAR İLKESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
A. İdari İşlemin Sona Erdirilmesinde Koruyucu İşlevi Boyutuyla İdari İstikrar İlkesi
B. İdari İşlemin Yargı Organları Tarafından Sona Erdirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ İSTİKRAR İLKESİNİN İDARENİN FAALİYETLERİNİN HUKUKİ REJİMİNE ETKİSİ BAKIMINDAN İŞLEVİ
I. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLMESİNDE İDARİ İSTİKRAR İLKESİNİN ETKİ VE SONUÇLARI
A. Kamu Hizmeti Kavramı ve Kamu Hizmetine Hakim Olan İlkeler
B. Kamu Hizmetinin Sürekliliği İlkesi ve İdari İstikrar İlkesi ile İlişkisi
II. İDARENİN DİĞER FAALİYETLERİ BAKIMINDAN İDARİ İSTİKRAR İLKESİ
A. Kolluk Faaliyetleri
B. Özendirme Destekleme ve Planlama Faaliyetleri
SONUÇ

KAYNAKÇA