Türk Ticaret Kanununda kendisine bağımsız bir kitap tahsis edilen kıymetli evrak, teorik yönüyle anlatılması nispeten güç, buna karşılık pratik yönüyle aktarılması ise oldukça kolay olan bir hukuk dalıdır. Konunun teorik boyutu (genel esaslar kısmı) bir ormana, pratik boyutu (haklarında özel hükümler de öngörülen poliçe, bono, çek, pay senedi, konişmento, makbuz senedi ve varant gibi kıymetli evrakın özel türleri) ise bu ormandaki ağaçlara benzetilebilir. Bu bağlamda bir ağacı ve özelliklerini (kıymetli evrak türünü) tanıtmak nispeten kolay ise de, farklı türlerdeki ağaçların oluşturduğu bir ormanı (kıymetli evrak kurumunu) tanıtmakta başlangıçta çeşitli zorluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Kaldı ki bu hukuk dalının öğretilmesi özellikle borçlar hukuku ile eşya hukuku gibi birden fazla disiplinin bazı kurumlarından yararlanılmasını da zorunlu kılmaktadır. İşte elinizdeki eser bu bakış açısı ile kaleme alınmış bulunan ve aynı zamanda otuz yılı aşan bir dostluğun da nişanesi olan ortak bir çalışmanın ürünüdür. Temel amacımız kıymetli evrak hukukunun kavramsal yapısını, genel esaslarını mümkün olduğunca yalın bir şekilde ortaya koyabilmek ve bu çerçevede kıymetli evrakın uygulamada en sık karşılaşılan örneklerini, yani kambiyo senetlerinden bono ve çeki ana hatları ile izah edebilmektir. Kanunda kambiyo senetlerinin merkezine oturtulan poliçe ise, Türk uygulamasında pek sık karşılaşılmadığından ikinci plana itilmiş ve sadece poliçenin diğer kambiyo senetlerinden farklı olan yönlerine işaret edilmekle yetinilmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Kaynakça Birinci Bölüm Genel Esaslar Birinci Ayrım Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş 1.İlgili Mevzuat 2.Terminoloji 3.Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları 4.Kıymetli Evrakın İşlevleri İkinci Ayrım Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması 1.Senede Bağlanan Hakkın Niteliğine Göre 2.Senedin Hakkın Doğumuna Etkisine Göre 3.Hukuki Sebebiyle Olan İlişkisine Göre 4.Devir Şekline Göre 5.Kamunun Güveninin (İyiniyetin) Korunup Korunmamasına Göre Üçüncü Ayrım Kıymetli Evrakın Zıyaı ve İptali 1.Genel Olarak 2.Zıya (Zayi Olma) Kavramı 3.İptal İsteminde Bulunabilecek Kişiler ve Hukuki Yarar Şartı 4.Önleyici Önlemler ve İptal Usulü 5.İptal Kararının Hüküm ve Sonuçları (Etkileri) Dördüncü Ayrım Kıymetli evrak Teorileri 1.Yaratma (Kreasyon) Teorisi 2.Sözleşme Teorisi Tedavül Sözleşmesi 3.Hukuki Görünüş Teorisi (Hukuki Görünüş Teorisiyle Tamamlanmış Yaratma ve Sözleşme Teorileri) Beşinci Ayrım Kıymetli Evrakta Def'iler 1.Def'i Kavramı 2.Def'i Türleri İkinci Bölüm Kambiyo Senetleri Birinci Ayrım Genel olarak 1.Kavram 2.Ortak Nitelikleri 3.Ehliyet 4.Temsil İkinci Ayrım Poliçe 1.Genel Olarak 2.Bonodan Farklı Yönleri Üçüncü Ayrım Bono (Emre Yazılı Senet) 1.Genel Olarak 2.Bononun Düzenlenmesi 3.Bononun Devri 4.Bonoda Aval 5.Bononun Ödenmesi 6.Bononun Ödenmemesi Dördüncü Ayrım Çek 1.Genel Olarak 2.Çekin Düzenlenmesi 3.Çekin Devri 4.Çekin Ödenmesi 5.Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları 6.Özel Çek Türleri Kavram İndeksi Madde İndeksi