Geçtiğimiz yüzyıllarda evinin ve yurdunun sahipliğini koruma derdinde olan insanoğlu, günümüze gelindiğinde artık bilgilerini de koruma derdine düşmüştür. Zira artık internetin ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan durum, kişilere ait bilgilerin kullanımı yoluyla, kişileri yaşam, onur, mülkiyet, kişilik ve sair temel insan hakları yönünden tehdit edebilecek boyuta varmıştır. Bu da insanların kendilerine ait bilgilerinin korunması gereği düşüncesinin yolunu açmıştır. İşte bu anlamda kendine yer bulan kişisel verilerin korunması alanında, bazı kişisel veriler gerek mahiyeti gerek dokunduğu hak alanının özel önem arz etmesi nedeniyle, diğer kişisel verilerden daha farklı tanımlanmış, daha farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Çeşitli uluslararası metinlerde, "hassas veri", "özel türde veri", "hassas bilgi" şeklinde ifadelerle betimlenen, kendine has özellikleri olan ve diğer verilere göre daha çok korunma ihtiyacı hissedilen bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda "özel nitelikli kişisel veriler" olarak düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verileri; açıklanmaları halinde kişilerin ayrımcılığa uğrama tehlikesinin diğer verilere oranlara daha çok olduğu, kişinin giz veya özel hayatına ilişkin alanında kalmasını isteyeceği, işlenmesi kural olarak yasak, kanunlar tarafından özel bir koruma ve işleme rejimine tabi tutulması gereken, kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kişiliğine, fiziksel, sosyal, kültürel, etnik, ruhsal veya cinsel hayatına ilişkin bilgileri ihtiva eden veriler olarak tanımlayabiliriz. Elinizde tutmuş olduğunuz bu çalışmada en geniş anlamıyla özel nitelikli kişisel veriler, bu verilerin işlenme halleri ve özellikle bu verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı haller işlenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İHTİYACININ ORTAYA ÇIKIŞI, KİŞİSEL VERİ KAVRAMI VE TÜRLERİ İLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINA AİT YASAL DÜZENLEMELER
I. Kişisel Verilerin Korunması İhtiyacının Ortaya Çıkışı ve Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı
A. Genel Olarak
B. Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı ve Bu Hakkın Diğer Haklarla Bağlantısı
II. Kişisel Verinin Tanımı, Niteliği, Unsurları ve Türleri
A. Kişisel Verinin Tanımı
B. Kişisel Verinin Unsurları
C. Kişisel Verinin Hukuki Niteliği
D. Kişisel Verilerin Türleri
III. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Yapılan Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
A. Genel Olarak

İKİNCİ BÖLÜM
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AÇIK RIZA
I. Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramı
A. Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gerekliliği
B. Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin Tanım ve Kapsamlar
C. 6698 Sayılı Kanun'da Düzenlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler
D. 2016/679 Sayılı Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'nde Özel Olarak Düzenlenen Kişisel Verilerin Durumu
II. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
A. Genel Olarak "Kişisel Verilerin İşlenmesi" Kavramı
B. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Temel İlkeler
C. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZANIN ARANMADIĞI HALLER
I. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller
A. Genel Olarak
B. Açık Rıza Aranmaksızın Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesinde Aranan Genel Şartlar
C. Açık Rıza Aranmaksızın Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesinde Aranan Özel Şartlar
D. Açık Rıza Aranmaksızın Diğer Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesinde Aranan Özel Şartlar
E. Genel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Bakımından Açık Rızanın Aranmadığı Hallerin Özel Nitelikli Kişisel Veriler Bakımından Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu
F. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Bakımından Kanunun 28'inci Maddesi Kapsamında Ayrık Tutulan Haller

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA