İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Giriş 1.1. Deniz Ticareti Hukuku Kavramı 1.2. Deniz Ticareti Hukukunun Doğuş Sebepleri ve Özellikleri 1.2.1. Doğuş Sebepleri 1.2.2. Özellikleri 1.3. Deniz Ticareti Hukukunun Tarihçesi 1.3.1. İlk Çağlar 1.3.2. Ortaçağ 1.3.3. Kanunlar Devri 1.4. Ulusal Kanunlar ve Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku 1.4.1. Ulusal Kanunlar 1.4.2. Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku 1.4.2.1. Birleştirme İhtiyacı1 1.4.2.2. Birleştirme metodları 1.4.2.3. Uluslararası andlaşmalar 1.5. Türk Deniz Ticareti Hukukunun Tarihçesi ve Kaynakları 1.5.1. Tarihçe 1.5.2. Kaynaklar 1.5.2.1. Kanunlar 1.5.2.2. Tüzükler 1.5.2.3. Yönetmelikler 1.5.2.4. Uluslararası andlaşmalar 1.6. Deniz Ticareti Hukukuna Dair Bibliyografya İkinci Bölüm Gemi 2.1. Gemi ve Türleri 2.1.1. Gemi Kavramı 2.1.2. Geminin Bütünleyici Parçaları ve Eklentileri 2.1.3. Gemi Türleri ve Tâbi Oldukları Hükümler 2.1.3.1. Gemiyi hareket ettiren kuvvet bakımından 2.1.3.2. İnsan veya eşya taşıdıklarına göre 2.1.3.3. Hukukî yönden 2.1.4. Geminin Hukukî Niteliği 2.2. Geminin Hüviyeti 2.2.1. Geminin Adı 2.2.2. Tanınma İşareti 2.2.3. Bağlama Limanı 2.2.3.1. Kavram 2.2.3.2. Hukukî Önemi 2.2.4. Tonajı 2.2.5. Geminin Milliyeti 2.2.5.1. Genel olarak 2.2.5.2. Türk bayrağını çekme hakkının kazanılması 2.2.5.3. Türk bayrağını çekme hakkının kullanılması 2.2.5.4. Türk bayrağını çekme hakkının kaybı 2.3. Millî Gemi Sicili 2.3.1. Genel Olarak 2.3.2. Geminin Tescili 2.3.3. Sicilden Terkin 2.3.4. Sicilin Hukuki Önemi 2.3.4.1. Genel olarak 2.3.4.2. Kayıt türleri 2.3.4.3. Hukukî karineler 2.3.4.4. Sicilin sahip olduğu kamu güveni (885) 2.3.4.5. Sicilin tashihi, itiraz ve şerh 2.4. İnşa Hâlindeki Gemilere Özgü Sicil (858-864) 2.5. İkinci veya Uluslararası Gemi Sicili 2.5.1. Genel Olarak 2.5.2. Türk Uluslararası Gemi Sicili 2.5.3. Bağlama Kütüğü 2.6. Borda Evrakı 2.7. Gemi Mülkiyeti, Kazanılması ve Kaybedilmesi 2.7.1. Genel Olarak 2.7.2. Mülkiyetin Kazanılması 2.7.2.1. Kamu hukuku hükümlerine göre kazanma 2.7.2.2. Hususî hukuk hükümlerine göre kazanma 2.7.3. Gemi Mülkiyetinin Kaybı 2.7.3.1. Kamu Hukuku hükümlerine göre 2.7.3.2. Hususî hukuk hükümlerine göre 2.8. Gemiler Üzerinde Rehin Hakları 2.8.1. Deniz Ödüncü 2.8.1.1. Kavram 2.8.1.2. Deniz ödüncü senedi 2.8.1.3. Deniz ödüncünün hükümleri 2.8.2. Gemi İpoteği 2.8.2.1. Genel Olarak 2.8.2.2. Kavram 2.8.2.3. Tesis 2.8.2.4. İpoteğin kapsamı 2.8.2.5. İpoteğin derecesi 2.8.2.6. İpoteğin tadili ve devri 2.8.2.7. İpotekli alacaklının hakları 2.8.2.8. İpoteğin sona ermesi ve sicilden terkini 2.8.2.9. İpoteğin özel türleri 2.9. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı Üçüncü Bölüm Donatan ve Kaptan 3.1. Donatan 3.1.1. Kavram 3.1.2. Gemi İşletme Müteahhidi 3.2. Donatanın Sorumluluğu 3.2.1. Borç ve Sorumluluk Kavramları 3.2.2. -İle Sorumluluğun Türleri 3.2.3. Donatanın