Telif hakkı sözleşmesi, eser sahibinin eseri üzerindeki hakları yahut bu hakların kullanımını bir başkasına devretme yükümlülüğü altına girdiği sözleşmedir. Bu sözleşme, eser üzerindeki mali haklara yönelik olup eserin çoğaltılması, yayılması, temsili yahut umuma iletimi gibi konularda yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, milletlerarası nitelikli telif hakkı sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespitini yapmaktadır. Bu tespit yapılırken öncelikle Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukukta telif hakkı kavramı ve telif hakkı sözleşmesi incelenmiştir. Takiben sözleşmeye uygulanacak hukukun tespiti yapılmış; Avrupa Birliği hukuku ve Amerika Birleşik Devletleri hukuku ve İsviçre hukuku ile karşılaştırmalı olarak 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 28. maddesi incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MADDİ HUKUK BAKIMINDAN TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ
I. TELİF HAKKI
A. Kavram
B. Tarihsel Gelişimi
C. Hakkın Niteliğini Açıklayan Teoriler
II. TÜRK HUKUKUNDA ve KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ESER ve ESER SAHİBİ KAVRAMI
A. Eser Kavramı
B. Eser Türleri
C. Eser Sahibi Kavramı
D. Eser Sahibinin Hakları
III. TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak
B. Sözleşmenin Konusu
C. Şekil
D. Hukuki Niteliği
E. Tarafları
F. Tarafların Borçları
G. Sona Ermesi

İKİNCİ BÖLÜM
TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
I. GENEL OLARAK
II. VASIFLANDIRMA
A. Genel Olarak
B. Telif Hakkı Sözleşmesinin Vasıflandırılması
III. TÜRK HUKUKUNDA ve KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
A. STATÜ TESPİTİ
B. SÖZLEŞMENİN ESASINA UYGULANACAK HUKUK
C. SÖZLEŞME YAPMA EHLİYETİNE UYGULANACAK HUKUK
D. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİNE UYGULANACAK HUKUK
IV. UYGULANACAK HUKUKUN SINIRLANDIRILMASI
A. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR
B. KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİ
SONUÇ

KAYNAKÇA