İşverence yapılan feshin geçersizliğinin tespit edildiği ve uygulamadaki adı ile işçinin işe iade edildiği feshin geçersizliği davalarında, işçiyi çok yakından ilgilendiren ve özellikle işçilik alacaklarını doğrudan etkileyen sonuçlar doğmaktadır. Öyle ki feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin samimi işe başvuruda bulunup bulunmamasının yanında işverenin işçiyi işe başlatıp başlatmaması gibi her bir olasılık; feshin geçersizliğini, fesih tarihini ve dolayısıyla işçinin kıdemi yanında ihbar tazminatı hakkı, yıllık izin ücret farkları gibi pek çok işçilik alacağına da doğrudan etkilemektedir. Kanunda yer alan pek çok boşluk, bugüne değin uygulama ve Yüksek Mahkeme içtihatları ile giderilmeye çalışılmış ise de 7036 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemelerde, uygulamadaki sorunların çözümü hedeflenmiş olup bu çalışmada, başta ön dava şartı olan arabuluculuk başvurusu olmak üzere pek çok kanun değişikliği ve işe iade davalarının sonucunun işçilik alacaklarına etkisi ayrı ayrı incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİDEKİLER

Birinci Bölüm
GEÇERLİ FESİH
1.1. İş Güvencesi ve Geçerli Fesih Kavramı
1.2. İşçiden Kaynaklanan Geçerli Fesih Halleri
1.3. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gerekleri Nedeniyle Fesih
1.4. Geçerli Fesih Oluşturmayan Nedenler
1.5. Feshin Son Çare Olması
1.6. Sosyal Seçim İlkesi
1.7. Feshin Geçersizliğine Sebep Olan Usuli İşlemler

İkinci Bölüm
FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI
2.1. Genel Olarak
2.2. İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları
2.3. Feshin Geçersizliğinin Tespiti Davasının Yargılama Süreci

Üçüncü Bölüm
İŞE İADE USULÜ VE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN İŞÇİLİK ALACAKLARI
3.1. İşe İade Kararı Sonrası İşçinin İşverene Başvuruda Bulunması
3.2. İşe İade Kararı Sonrası İşçinin İşverene Başvuruda Bulunmaması
3.3. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması
3.4. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması
3.5. İşe Başlatmama (İş Güvencesi) Tazminatı Alacağı
3.6. Boşta Geçen Süre Ücreti Alacağı
3.7. Feshin Geçersizliğinin Tespiti Halinde İhbar Tazminatı
3.8. Feshin Geçersizliğinin Tespiti Halinde Kıdem Tazminatı
3.9. Feshin Geçersizliği Halinde Yıllık İzin Ücret Alacağı
SONUÇ

KAYNAKÇA