İncelememizin konusunu ise ortaklar tarafından kişi ve mal ayrılığı ilkesinin hakkaniyete aykırı olarak kötüye kullanıldığı hallerden tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına en çok ihtiyaç duyulan alan olan bankacılık hukukundaki düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu düzenlemelerin amacının, hukuki niteliğinin ve sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle birinci bölümde "tüzel kişilik" kavramı, "tüzel kişiliğe hakim ilkeler ve istisnaları", "tüzel kişilik perdesinin kaldırılması", bu konudaki teoriler, ve teorinin uygulanmasına ihtiyaç duyulan haller ve kaldırma şekilleri incelenecektir. İkinci bölümde ise "bankacılık hukukunda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması süreci", "hakim ortakların banka kaynaklarını aktarım yöntemleri", "Fon'un hukuki niteliği", "bankacılık alanında tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ile ilgili önleyici düzenlemeler" ve "tüzel kişilik perdesinin kanunen kaldırıldığı" hükümler incelenecektir. Önleyici düzenlemeler başlığı altında; kontrol, hakim ortaklık, ana ortaklık, bağlı ortaklık ve nitelikli ortaklık kavramları, bankaların kuruluş şartları, bankalara faaliyet izni verilmesinin şartları, pay edinim ve devirleri, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve iradi tasfiye, yönetim kurulu, denetim komitesi, murahhas üye, genel müdür ve yardımcıları, denetlemeye ilişkin hükümler, ödenmiş sermaye, yedek akçe ve özkaynak, krediler ve risk grupları kavramları, mevduat ve katılım payı toplamaya ilişkin hükümler ile mal beyanı verme yükümlülüğü açıklanacaktır. Bankacılık hukukunda tüzel kişilik perdesinin kanunen kaldırıldığı düzenlemeler başlığı altında ise "banka kaynaklarının istismarı ve iade tazmine konu edilmesi", "Fon'un mahkemelerden tedbir talepleri", "şahsi sorumluluk", "6183. s. AATUHK hükümlerine göre perdenin kaldırılması", "sorumluluk davalarına ilişkin istisnai yetkiler", "Fon alacaklarını tahsilini teminen tanınan yetkilerden Fon'un şirketlerin yönetim ve denetimlerini devralma yetkisi", "ticari iktisadi bütünlük satışları", "banka kaynağının kullanılması halinde edinilenlere el koyma yetkisi" ve "mevduat sigortası ve katılım fonu tutarının eksik ödenmesi" halinde takip yetkisi incelenecektir. Giriş bölümünden.