Uluslararası elektronik fon transferi (EFT)'ye uygulanacak hukuk sorununu, konuya ilişkin mevcut düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve mahkeme kararlarından hareketle farklı hukuk düzenlerini de dikkate alarak inceleyen bu kitap, yazarın, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) Anabilim Dalı'nda hazırladığı ve jüri tarafından oybirliğiyle kabul edilen doktora tezine dayanmaktadır. EFT, Türk hukukunda çok az sayıda eserde ve genellikle de yurt içi ve Türk lirası cinsinden ödemeler ile sınırlı olarak "banka havalesi" terimi altında incelenmiştir. Bu açıdan, çalışma, Türk hukukunda uluslararası EFT'yi kanunlar ihtilafı boyutuyla ele alan ilk ve tek monografi olma özelliğini taşımaktadır. İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümü, uluslararası EFT'nin teknik ve hukuki yapısına, ikinci bölümü ise uluslararası EFT'ye uygulanacak hukukun tayini sorununa ayrılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ELEKTRONİK FON TRANSFERİNİN TEKNİK VE HUKUKİ YAPISI
§1. TRANSFERİN TEKNİK YAPISI
I. TRANSFERİN TARAFLARI
A. Genel Açıklamalar
B. Transferin Temel Tarafları
C. Transfere Sonradan Dahil Olan Taraflar
II. TRANSFERİN UNSURLARI VE İŞLEYİŞİ
A. Genel Açıklamalar
B. Transferin Unsurları
C. Transferin İşleyişi
D. Türk Bankacılık Sisteminde Uluslararası Elektronik Fon Transferi
§2. TRANSFERİN HUKUKİ YAPISI
I. TRANSFERİN ULUSLARARASI NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
A. Genel Açıklamalar
B. Karşılaştırmalı Hukuk
C. Uluslararasılık Ölçütünün Transferin Ulusal/Yerel Nitelikli Yurt İçi Halkaları Üzerindeki Etkisi
D. Türk Hukuku
II. TRANSFERİN HUKUKİ NİTELİĞİNİN TESPİTİ VE BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
A. Genel Açıklamalar
B. Karşılaştırmalı Hukuk
C. Türk Hukuku

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ELEKTRONİK FON TRANSFERİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
§1. UYGULANACAK HUKUK SORUNU
I. YEKNESAK HUKUK KURALLARI İLE TESPİT
A. Genel Açıklamalar
B. Bölgesel Düzeyde
C. Uluslararası Düzeyde
II. ULUSAL HUKUKLARDA İHTİLAFÇI METOT İLE TESPİT
A. Genel Açıklamalar
B. Vasıflandırma Sorunu ve Uygulanacak Hukukun Tespitine Etkisi
C. Kamu Düzeni Müdahalesi
D. Doğrudan Uygulanan Kurallar
§2. TÜRK HUKUKU
I. YETKİLİ HUKUKUN TAYİNİ
A. Genel Açıklamalar
B. Transferin Uluslararası Niteliğinin Tespiti
C. Vasıflandırma Sorunu ve Uygulanacak Hukukun Tespitine Etkisi
D. Uygulanacak Hukukun Kapsamı
II. KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİ VE DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLARIN HUKUKİ ETKİSİ
A. Genel Açıklamalar
B. Kamu Düzeni Müdahalesi
C. Doğrudan Uygulanan Kurallar
SONUÇ

EKLER
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Uluslararası Alacak Transferleri Hakkında UNCITRAL Model Kanun (UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers)
KAYNAKÇA