Yabancılık unsuru içeren hukuki işlem ve ilişkiler, hakkaniyet gayesiyle ve bağlama kuralları vasıtasıyla mahkemenin bulunduğu yerin dışında başka bir devlet hukukuna bağlanabilmektedir. Taşınmazların söz konusu olduğu hukuki işlemlerde ise devletler genellikle taşınmazın bulunduğu yer hukukunu esas almaktadır. Bu durum Türk hukukunda da bu şekilde ele alınmış, nitelik itibariyle borçlandırıcı işlem olan taşınmazlara ilişkin sözleşmeler MÖHUK m.25'te taşınmaz yeri hukukuna, dolaylı olarak Türkiye'de bulunan taşınmazlar Türk hukukuna tabi kılınmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak Türk hukuku açısından taşınmazın ne anlama geldiği, Türk özel hukuku alanlarına bir bütün olarak bakılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise yabancılık unsuru içeren sözleşmelere uygulanacak hukuk, yabancılık unsuru içeren taşınmazlara ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuk ve konuya ilişkin karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler incelenmiştir. Özellikle taşınmazlara ilişkin sözleşmeler bahsinde ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuk ve hukuk seçimi açısından yazarın şahsi görüşlerine yer verilmiştir. Bunun yanında taşınmazlara ilişkin sözleşmelerde ehliyet konusu ve bu çerçevede yabancı ger-çek ve tüzel kişilerin Türkiye'de taşınmaz edinimine ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır. Son olarak uygulamada sık rastlanılan ve taşınmazlara ilişkin olduğu izlenimini veren bazı sözleşmeler MÖHUK 25. madde bağlamında değerlendirilmiştir.(TANITIM YAZISI)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
Maddi Hukukta Taşınmaz Kavramı ve Taşınmazlara İlişkin Hukuki İşlemler
I. TAŞINMAZ KAVRAMI
A. Eşya Kavramı
B. Taşınmaz Eşya
1. Genel Olarak
2. Türk Medeni Kanunu Sistematiğinde Taşınmaz Eşya Kavramının Yeri
3. Diğer Bazı Unsurların Hukuki Olarak Taşınmaz Niteliğinin Değerlendirilmesi
II. HUKUKİ İŞLEM VE SÖZLEŞME KAVRAMI
A. Hukuki İşlemler
B. Malvarlığına Etki Açısından Hukuki İşlemler
C. İki Taraflı Hukuki İşlemler: Sözleşmeler

İkinci Bölüm
Yabancılık Unsuru İçeren Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk
I. VASIFLANDIRMA
II. TÜRK KANUNLAR İHTİLAFI HUKUKUNDA UYGULANACAK HUKUK
A. Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk
1. Hukuk Seçimi
2. Objektif Bağlama Kuralları
3. Esasa Uygulanacak Hukukun Kapsamı Dışında Kalan Haller
B. Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Esasına Uygulanacak Hukuk
1. Genel Olarak
2. Madde 21 ile 25 Arasındaki İlişki
3. Hükmün Kapsamı
4. Taşınmazın Bulunduğu Yer Hukuku Kuralının Değerlendirilmesi
C. Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerde Ehliyete Uygulanacak Hukuk
1. Maddi Hukukta Ehliyet
2. Genel Olarak Ehliyete Uygulanacak Hukuk
3. Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerde Yabancılar Hukuku Kısıtlamaları
4. Kısıtlamaların Kanunlar İhtilafı Kurallarındaki Yeri
D. Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerde Şekle Uygulanacak Hukuk
1. Maddi Hukukta Şekil
2. Şekle Uygulanacak Hukukun Tespiti
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUK
A. Avrupa Birliği Hukuku
1. Genel Olarak
2. Roma 1 Tüzüğü
B. Milli Ülke Hukukları
1. İsviçre
2. Çin
3. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Üçüncü Bölüm
Bazı Sözleşme Tiplerinin MÖHUK 25. Madde Kapsamında Değerlendirilmesi
I. GENEL OLARAK
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ
A. Türk Hukukunda Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
B. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Değerlendirilmesi
III. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
A. Türk Hukukunda İnşaat Sözleşmeleri
B. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Değerlendirilmesi
1. Genel Olarak
2. Lex Rei Sitae Prensibinin Değerlendirilmesi
3. İnşaat Sözleşmelerine Uygulanacak Hukukun Tespiti
IV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
A. Genel Olarak
B. Türk Hukukunda Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
C. İnşaat Sözleşmesi ile Farkları
D. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Değerlendirilmesi
V. DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ
A. Türk Hukukunda Devre Mülk
B. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Değerlendirilmesi
VI. FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak
B. Türk Hukukunda Finansal Kiralama Sözleşmeleri
C. Kanunlar İhtilafı Kuralları Açısından Değerlendirilmesi

    SONUÇ
    KAYNAKÇA