Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları (Açıklamalı - Şematik - Çözümlü) isimli bu kitap, Medeni Hukuk'un en zor dalı olarak nitelendirilen Eşya Hukuku alanında gerek öğrencilere gerekse uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Elinizdeki kitapta yazarlar tarafından Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN'in verdiği Eşya Hukuku derslerinin pratik kurlarında çözümlenmiş pratik çalışmalar, çözümleriyle birlikte yer almakta, bu kapsamda kullanılan özet açıklamalı şemalar okura sunulmaktadır. Eşya Hukuku'nun kapsamı ve zorluğu göz önüne alınırsa bu kitap, içerdiği yerine göre özet yerine göre detaylı ve şematik bilgiler ile Eşya Hukuku öğrenen öğrenciler ve uygulayıcılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. (Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
EŞYA HUKUKU
Pratik Çalışma No: I
Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması
Pratik Çalışma No: II
Zilyetlik Devrinin Türleri
Pratik Çalışma No: III
Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yolu ile Korunması - Sadece Zilyetliği Koruyan Davalar - Taşınır Davası - Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar - İstihkak Davası
Pratik Çalışma No: IV
Taşınır Davasının İyiniyetli Zilyet Lehine Sınırlandığı Durumlar - Emin Sıfatı ile Zilyetten Ayni Hak Kazanılması
Pratik Çalışma No: V
Haksız Zilyetlikte Geri Verme
Pratik Çalışma No: VI Kadastro
Pratik Çalışma No: VII
Tescile Güvenin Korunması
Pratik Çalışma No: VIII
Tescilin Sebebe Bağlılığı - Yolsuz Tescil - Tescile Güvenin Korunması İlkesi - Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası
Pratik Çalışma No: IX
Tescile Güvenin Korunması Kapsamına Girmeyen Durumlar
Pratik Çalışma No: X
Çift Tapu 84
Pratik Çalışma No: XI
Kişisel Hakların Şerhi - Kira Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi - Aile Konutu Şerhi
Pratik Çalışma No: XII
Kişisel Hakların Şerhi - Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Hakkın Şerhi - Çekişmeli Hakların Korunmasına Dayalı Tasarruf Yetkisi Kısıtlamaları Şerhi - Ayni Hak İddiasına Dayalı Geçici Tescil Şerhi
EŞYA HUKUKU II
Pratik Çalışma No: XIII
Taşınmaz Mülkiyetinin Konu ve Kapsamı - Bütünleyici Parça - Eklenti
Pratik Çalışma No: XIV
Paylı Mülkiyetin Elbirliği Mülkiyetinden Ayırt Edilmesi - Paylı Mülkiyetin Kurulması - Paydaşların Paya Yönelik İşlemleri - Paylı Mülkiyette Yararlanma, Kullanma ve Yönetim
Pratik Çalışma No: XV
Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi
Pratik Çalışma No: XVI
Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Amaçlayan Sözleşmelerde Şekil - Şekle Uymamanın Sonuçları
Pratik Çalışma No: XVII
Taşınmaz Devrinde Temsil
Pratik Çalışma No: XVIII
Muvazaa - İnançlı Devir
Pratik Çalışma No: XIX
Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı
Pratik Çalışma No: XX
Haksız Yapı - Taşkın Yapı
Pratik Çalışma No: XXI
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
Pratik Çalışma No: XXII
Sözleşmeden Doğan Geri Alım Hakkı
Pratik Çalışma No: XXIII
Zorunlu Kişi Lehine İrtifak Hakları
Pratik Çalışma NO: XXIV
Kişi Lehine İrtifak Hakları
Pratik Çalışma No: XXV
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları
Pratik Çalışma No: XXVI
Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler
Pratik Çalışma No: XXVII
İpotek
Pratik Çalışma No: XXVIII
Malik Lehine İpotek
Pratik Çalışma No: XXIX
Sınırlı Ayni Hakların Çatışması - Sınırlı Ayni Haklarda Sıra
Pratik Çalışma No: XXX
Taşınır Rehni
ŞEMALAR
ŞEMA NO: I
Zilyetlik Türleri - Zilyetliğin Kazanılması Türleri
ŞEMA NO: II
Zilyetliğin Devri Türleri
ŞEMA NO: III
Taşınır Davası ve Taşınırlarda İyiniyete Dayalı Ayni Hak Edinimi
ŞEMA NO: IV
İstihkak Davası ve Sadece Zilyetliği Koruyan Davalar ile Karşılaştırmalı Olarak Taşınır Davasının Özellikleri
ŞEMA NO: V
Haksız Zilyetlikte Geri Verme
ŞEMA NO: VI
Davaların Yarışması
ŞEMA NO: VII
Kadastro Tespitleri
ŞEMA NO: VIII
Taşınmazlar
ŞEMA NO: IX
Taşınmaza Yönelik Ayni Neticeli Davalar
ŞEMA NO: X
Taşınmaza Yönelik Haklar
ŞEMA NO: XI
Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası ve Tescile Güven ile Ayni Hak Kazanılması
TAPU KÜTÜĞÜ SAYFASI ÖRNEĞİ