"Ceza hukukunda suçtan bahsedilen durumlarda fail, "köprüden önceki son çıkış"ı da kaçırmış, suç yolunda artık geriye dönemeyeceği bir noktaya gelmiş demektir. Zamanı geri çevirme gücü bulunmayan insanoğlunun, suçunu da bütünüyle ortadan kaldırması mümkün değildir. Fakat, pek çok olayda bunun yarattığı olumsuz etkileri gidermesi ya da en azından hafifletmesi olanak dahilindedir. Hiç kuşku yok ki insan hata yapan bir varlıktır. Yaptığı hataları kabullenme süreci de çoğunlukla pişmanlık duygusuyla başlar. Gerçekten ancak hatasını kabul eden kişi pişman olur ve insan ancak pişman olduğu hatalarını düzeltmeye çalışır. Suç sonrası pişmanlığa dayanan girişimsel çabalara hukuki bir değer tanınması hümanist bir yaklaşım tarzı olduğu gibi ceza ilişkisinin tarafları bakımından da çeşitli yararlar temin edebilecek bir metodtur. Bununla birlikte etkin pişmanlık hükümlerinin kimler hakkında, hangi durumlarda uygulanabileceği, özellikle örgütlü suçlarla bağlantılı olarak ceza hukuku çevresini aşan bir genişlikte tartışılmaktadır. Ancak, aktüel vakaların su üzerine çıkardığı bu tartışmalar, çoğunlukla o dönemin politik zeminin belirlediği doğrultuda yürütülmektedir. Oysaki etkin pişmanlık hukuki bir kurumdur ve her hukuki kurum gibi genel ve objektif şartlara tabi olmak zorundadır. İşte bu çalışma, söz konusu şartların adını koyma çabasının ürünüdür."

  Birinci Bölüm :Etkin Pişmanlık Kurumuna Genel Bir Bakış
  I. Kavram ve Tarihsel Gelişim
  A. Tanım
  B. Tarihsel Gelişim
  1. İslam Hukukunun Konuya Yaklaşımı ve Tanzimat Dönemine Kadarki Osmanlı Uygulaması
  a. İslam Hukukunun Konuya Yaklaşımı
  (1) İslam Ceza Hukukunda "Tövbe"
  (2) Tövbenin Cezalar Üzerindeki Etkisi
  b. Tanzimat Dönemine Kadarki Osmanlı Uygulaması
  2. Tanzimat Dönemi Ceza Hukukunda Etkin Pişmanlık
  3. Cumhuriyet Dönemi Ceza Hukukunda Yaşanan Gelişmeler
  a. 765 sayılı TCK'nın Konuya Yaklaşımı
  (1) Faal Nedamet Kavramı
  (2) Faal Nedamete Bağlanan Sonuçlar
  b. Ceza Kanunu Tasarılarında Etkin Pişmanlık
  c. 5237 Sayılı TCK'nın Konuya Yaklaşımı
  II. Hukuki Nitelik
  III. Düzenleniş Amacı
  A. Etkin Pişmanlığın Cezalandırmanın Amacına Yönelik Teorilerle İlişkisi
  B. Etkin Pişmanlığın Suçtan Kaynaklanan Mağduriyetin Giderilmesi Kurumuyla İlişkisi
  C. İzlenen Suç Politikasının Ürünü Olarak Etkin Pişmanlık
  İkinci Bölüm: Etkin Pişmanlığın Unsurları
  I. Etkin Pişmanlığın Objektif Unsurları
  A. Kanunun Etkin Pişmanlığa İmkan Tanıdığı Bir Suçun Varlığı
  1. Genel Olarak
  2. Etkin Pişmanlık Düzenlemelerinin Kapsamının Belirlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar
  B. Suçun Tamamlanması
  1. Neticeli Suçlar ve Sırf Hareket Suçlarında Suçun Tamamlanması
  2. Ani ve Mütemadi Suçlarda Suçun Tamamlanması
  3. Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasında Suçun Tamamlanma Anının Tespiti Bakımından Önem Taşıyan Haller
  C. Failden Beklenen "Pozitif" Edim
  1. Suçla Mücadelede Etkin İşbirliği Sağlama
  a. Bilgi Vererek Suçun Aydınlatılmasına Katkı Sağlama
  (1) Verilmesi Beklenen Bilginin Kapsamı ve Sonuca Etkisi
  (2) Suç Ortağı Kavramı
  (3) Verilen Bilginin Güvenilirliği
  b. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlık
  2. İade veya Tazmin Suretiyle Etkin Pişmanlık
  a. İade ve Tazmin Kavramları
  b. İade veya Tazminin "Aynen" ya da "Kısmen" Olması
  (1) Kısmi İade veya Tazminde Rıza Şartı
  (2) İade veya Tazminatın Kapsamının Belirlenmesi
  c. İade veya Tazminin Muhattabı
  d. İade veya Tazminin Fiilen Gerçekleşmesi
  e. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda İade veya Tazmin
  3. Resmi Makamlara Başvurarak Tedavi Ettirilmeyi İsteme
  4. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Katkı Sağlama
  D. Etkin Pişmanlığın Belli Bir Muhakeme Aşamasında Gerçekleşmiş Olması
  1. Etkin Pişmanlıktan Yararlanmanın Bazı Suçlardaki Önşartları
  a. Mağdurun Şahsına Bir Zarar Gelmememiş Olması
  b. Sahte Paranın Tedavüle Sokulmamış Olması
  c. Daha Önce Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenen Bir Suça İştirak Edilmemiş Olması
  2. Etkin Pişmanlığın Fail Hakkında Yapılan Ceza Muhakemesinin Belli Bir Aşamasında Gerçekleşmesi
  a. Soruşturmanın Başlamasından Önce/Sonra
  b. Kovuşturmanın Başlamasından Önce/Sonra
  c. Dava Hakkında Hüküm Verilmeden Önce
  3. Etkin Pişmanlığın Mağdur Hakkında Yapılan Ceza Muhakemesinin Belli Bir Aşamasında Gerçekleşmesi
  a. Hak Kısıtlaması veya Yoksunluğunu Sonuçlayacak Nitelikte Bir Karar Verilmesinden Önce/Sonra
  b. Mahkûmiyet Kararından Sonra
  c. İnfaza Başlanılmasından Sonra
  d. İdari Bir Yaptırım Uygulanmasından Önce/Sonra
  II. Subjektif Unsur
  A. Failden Beklenen Pozitif Edimin "İradi" ve "Gönüllü" Gerçekleştirilmesi
  B. Failin Yükümlülüğünü "Bizzat" Yerine Getirmesi
  C. Failin Suçtan Pişmanlık Duyması
  Üçüncü Bölüm : Etkin Pişmanlığın Benzer Kurumlardan Farkı
  I. Gönüllü Vazgeçme
  A. Düzenleniş Şekli
  B. Gerçekleşme Aşaması
  C. Failden Beklenen Hareket Tarzı
  D. Vazgeçmenin Gönülü Olması
  E. Failin Ceza Sorumluluğu Üzerindeki Etkisi
  II. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Diğer Şahsi Sebepler
  A. Azmettirenin Ortaya Çıkmasını Sağlama
  B. Yalan Yeminden Dönme
  III. Suçun Nitelikli Halleriden Farkı
  IV. Af ve Af Benzeri Düzenlemelerden Farkı
  A. Genel Olarak
  B. Ruhsatsız ya da Ruhsata Aykırı Binanın Hukuka Uygun Hale Getirilmesi
  C. Dinsel Törenden Sonra Medeni Nikah Yapma
  Dördüncü Bölüm : Ceza Muhakemesi Hukuku ve Yaptırım Teorisi Açısından Etkin Pişmanlık
  I. Soruşturma Evresinde Etkin Pişmanlık
  A. Uzlaşmayla İlişkisi
  B. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi
  1. Genel Olarak
  2. Takdir Yetkisinin Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
  a. Etkin Pişmanlığın Şartlarının Belirlenmesi Bakımından
  b. Kararın Denetimi Bakımından
  II. Kovuşturma Aşamasında Etkin Pişmanlık
  A. Uyarlama Yargılamasında Etkin Pişmanlık
  B. Failin Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesi
  1. Cezayı Azaltan Bir Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık
  2. Cezayı Kaldıran Bir Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık
  III. Etkin Pişmanlığın Yaptırım Teorisindeki Yeri
  A. Genel Olarak
  B. Yaptırım Hukukundaki Diğer Kurumlarla İlişkisi
  1. TCK md.50/1b'deki Seçenek Yaptırımla İlişkisi
  2. Ertelemeyle İlişkisi
  3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumuyla İlişkisi
  4. Denetimli Serbestlik Kurumuyla İlişkisi