İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde savunulan tez çalışmasının kitaplaştırılmış hali olan bu çalışma ile iş ortaklıklarının Türk Hukukundaki yeri, özellikleri, hukuki yapısı, tercih edilme sebepleri incelenmekte, iş ortaklıklarının hukukumuzdaki özel konumu dikkate alınarak vergisel yükümlülükleri, kazançlarının vergilendirilmesi ele alınmaktadır. Bununla birlikte kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesinin avantajları ve dezavantajları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışılmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ORTAK GİRİŞİM (JOINT VENTURE) VE İŞ ORTAKLIKLARI
A. GENEL OLARAK ORTAK GİRİŞİM (JOINT VENTURE)
1. Ortak Girişimin Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi
2. Ortak Girişimin Tanımı
3. Ortak Girişimin Temel Özellikleri
4. Ortak Girişimin Türleri
5. Ortak Girişimin Türk Hukukundaki Yeri
6. Ortak Girişimde Ortaklığı Oluşturanların Hak ve Borçları
7. Ortak Girişimin Benzer Ortaklıklardan Farkları
B. İŞ ORTAKLIKLARI
1. İş Ortaklıklarıyla İlgili Yasal Düzenlemeler
2. İş Ortaklıklarının Hukuki Niteliği

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ ORTAKLIKLARININ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
A. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN İŞ ORTAKLIKLARI
1. Genel Olarak
2. İş Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Mükellefi Olabilmesi İçin Aranan Unsurlar
3. İş Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Tesis Etmesi
4. Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmesinin Avantaj Ve Dezavantajları
B. İŞ ORTAKLIĞININ KURUMLAR VERGİSİ ANLAMINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1. Matrahın Tespiti
2. Beyan Ve Ödeme
3. Stopaj Sorumluluğu
4. Vergi Kolaylıkları
C. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAYAN İŞ ORTAKLIKLARININ DURUMU
1. Genel Olarak
2. Adi Ortaklığın Gerçek Kişi Ortakları ve Adi Ortaklığın Stopaj Yükümlülüğü
3. Adi Ortaklığın Kurumlar Vergisi Mükellefi Ortakları
D. İŞ ORTAKLIĞININ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ
1. İşin Bitimi
2. İş Ortaklığının Sona Ermesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER VERGİLER VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN İŞ ORTAKLIKLARI
A. VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN İŞ ORTAKLIKLARI
1. İş Ortaklıklarının Vergi Usul Kanunu Açısından Yükümlülükleri
2. İş Ortaklıklarının Vergi Borçlarından Dolayı Mali Sorumluluk
3. Vergi Cezalarında Sorumluluk
4. İktisadi Kıymetler İçin Amortisman Ayrılması
5. İktisadi Kıymetlerinin Değerlemesi
B. KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN İŞ ORTAKLIKLARI
1. Katma Değer Vergisine Tabi Olacak İşlemler
2. Katma Değer Vergisi Mükellefiyetinin Başlangıcı ve Sona Ermesi
3. Beyan ve Ödeme
4. Katma Değer Vergisi Sorumluluğu
C. DAMGA VERGİSİ AÇISINDAN İŞ ORTAKLIKLARI
D. SERVET VERGİLERİ AÇISINDAN İŞ ORTAKLIKLARI
E. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ GİDERİLMESİ VE DAVA EHLİYETİ
F. DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
G. İŞ ORTAKLIĞI ORTAKLARINCA ELDE EDİLEN KAR VE ZARARIN PAYLAŞILMASI
1. İş Ortaklığınca Elde Edilen Kazancın Ortaklarca Paylaşımı ve Vergilendirilmesi
2. İş Bitiminde Ortaya Çıkan Zararın Durumu
SONUÇ

KAYNAKÇA