Bu kitapta ilk bölümde fikri hak ve eser kavramlarına genel bakış sonrasında ikinci bölümde hak sahibinin yayma hakkının tükenmesi ele alınmıştır. Burada önce yayma hakkının tanımı, şartları, ihlali halinde açılacak davalar ele alınmış ardından yayma hakkının tükenmesi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ülkemizde fikri haklar yönünden ülkesel tükenme rejimi kabul edilmiş olsa da Kanun tasarısı ile kısmen bilgisayar programları ve veri tabanlarında uluslararası tükenme ilkesinin benimsenmesi düşünüldüğünden şu an mümkün olmayan paralel ithalatın da gündeme geleceği düşünülerek bu konu da ele alınmıştır. Teknolojinin hızlı gelişmesi ile eser çeşitlerinde meydana gelen hızlı artış ve Kanunların ve yasal düzenlemelerin bunu geriden takip etmek zorunda olması gözönüne alınarak tartışma konusu yapılan dijital eserler üzerindeki tükenme hususu da inceleme konusu yapılmıştır. Son bölümde yayma hakkına dayanılarak açılan davalarda usül konusuna yer verilerek görevli, yetkili mahkeme, uygulamaya yeni getirilen arabuluculuk, geçici önlemler gibi hususlar ele alınmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
FİKRİ MÜLKİYET VE HAKKIN TÜKENMESİ İLKESİ
I. FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI
A. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNUN TARİHÇESİ
B. ESER SAHİPLİĞİ VE ESER SAHİBİNİN HAKLARI
II. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA HAKKIN TÜKENMESİ İLKESİ
A. GENEL OLARAK
B. HAKKIN TÜKENMESİ İLKESİNE İLİŞKİN DOKTRİNDEKİ GÖRÜŞLER
C. COĞRAFİ ALANA GÖRE HAKKIN TÜKENME TÜRLERİ

İKİNCİ BÖLÜM
5846 SAYILI FSEK'DE YAYMA HAKKININ TÜKENMESİ
I. YAYMA HAKKI
A. GENEL OLARAK
B. YAYMA HAKKININ KULLANIMI TÜRLERİ
C. HAK SAHİPLİĞİ AÇISINDAN YAYMA HAKKI
D. YAYMA HAKKININ TÜKENMESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİJİTAL ÜRÜNLER BAKIMINDAN HAKKIN TÜKENMESİ
I. GENEL OLARAK
II. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE VERİ TABANLARI
A. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
B. İKİNCİ EL YAZILIMLAR
C. VERİ TABANLARI
III. İNTERNET KULLANIMI VE YAYMA HAKKI
A. GENEL OLARAK
B. VİDEO OYUNLARI
C. ELEKTRONİK KİTAPLAR
D. BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİ
IV. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU TASARISINDA DİJİTAL ALANDA YAYMA HAKKININ TÜKENMESİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAYMA HAKKINA İLİŞKİN AÇILAN DAVALAR VE YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK
II. GÖREV VE YETKİ
A. GÖREV
B. YETKİLİ MAHKEME
III. ARABULUCULUK SÜRECİ
IV. GEÇİCİ ÖNLEMLER VE HAKKIN TÜKENMESİ
V. KANUNLAR İHTİLAFI
SONUÇ

KAYNAKÇA
EK I: AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ YÖNERGESİ 2006/115 / EC
EK II: WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996)
EK III: WIPO İCRALAR VE FONOGRAMLAR ANDLAŞMASI (1996)