Hukukun en muğlak kavramlarından biri olan kusur kavramının teorik olarak tanımlaması noktasında derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Söz konusu görüşlerden biri tercih edilerek bir tanım yapılsa bile, bu defa teorik çerçevenin içeriğe kavuşturulması ve somut problemlere uygulanması sorunu gündeme gelecektir. Kusurun, sorumluluğun doğumu, kapsamının takdiri ve paylaştırılmasında belirleyici ölçüt olması ve uygulama alanının haksız fiille sınırlı kalmayıp neredeyse özel hukukun tamamı olması açısından, kusur kavramının monografik bir incelemeye konu edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. "Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi" isimli bu eserde kusur, kavramsal olarak irdelenmiştir. Eserde, kusurun tarihi gelişimi, karşılaştırmalı hukuktaki yeri, kusur teorileri, kusurun haksız fiil hukukundaki yeri ve kusurun unsur ve dereceleri (kasıt ve ihmal ile bunların alt dereceleri) incelenmiş; uygulamada kolaylık sağlaması amacıyla kusurun tespitinde başvurulacak kademeli bir "kontrol listesi" sunulmuştur. Bunlara ek olarak, hem maddi hem de manevi tazminatın belirlenmesinde kusurun nasıl dikkate alınacağı çeşitli ihtimaller göz önünde bulundurularak somutlaştırılmış; nihayet çalışma, müteselsil sorumlulukta kusurun etkisi ele alınarak sonlandırılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KUSURUN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ VE KUSUR TEORİLERİ
I. Genel Olarak
II. Kusur İlkesinin Sorumluluk Hukukundaki Gelişimi
A. Roma Hukukunda Kusur
B. Kusur İlkesinin Dönüşümü
III. Karşılaştırmalı Hukukta Kusur
A. Kıta Avrupası Hukukunda Kusur
B. Anglo-Amerikan Hukukunda Kusur
C. Avrupa Haksız Fiil Hukuku Uyumlaştırma Çalışmalarında Kusur
IV. Kusuru Açıklayan Teoriler
A. Sübjektif Kusur Teorisi
B. Objektifleştirilmiş Kusur Teorisi
C. Objektif Kusur Teorisi
D. Değerlendirme ve Görüşümüz

İKİNCİ BÖLÜM
KUSURUN HAKSIZ FİİL HUKUKUNDAKİ YERİ VE KUSURUN BELİRLENMESİ
I. Genel Olarak
II. Kusur ile Haksız Fiilin Diğer Unsurları Arasındaki İlişki
A. Genel Olarak
B. Kusur ile Hukuka Aykırılık Arasındaki İlişki
C. Kusur ile Nedensellik Bağı Arasındaki İlişki
D. Kusur ile Zarar Arasındaki İlişki
E. Kusur ile Fiil Arasındaki İlişki
III. Kusurun Belirlenmesi
A. Genel Olarak
B. Kusurun Unsurları
C. Kusurun Dereceleri
IV. Somut Olayda Kusurun Tespiti
A. Genel Olarak
B. Kusuru İspat Yükü
C. Hukuk Hakiminin Bağımsızlığı İlkesi
D. Kusurun Belirlenmesinde Bilirkişinin Rolü
E. Hakim Tarafından Kusurun Tespitinde Dikkate Alınması Gereken Başlıca Hususlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUSURUN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA ETKİSİ
I. Genel Olarak
II. Sorumluluğun Ortaya Çıkmasında Kusurun Etkisi
A. Sorumluluğun Doğumu Açısından Kusurun Etkisi
B. Sorumluluğun Ortadan Kalkması Açısından Kusurun Etkisi
III. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Kusurun Etkisi
A. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Failin Kusurunun Etkisi
B. Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Zarar Görenin Kusurunun Etkisi
IV. Kusursuz Sorumlulukta Kusurun Etkisi
A. Kusursuz Sorumluluk-Kusur Sorumluluğu İlişkisi
B. Kusursuz Sorumlulukta Kusur (Ek Kusur)
V. Manevi Tazminatta Kusurun Etkisi
A. Manevi Tazminatta Kusurun Aranıp Aranmayacağı Sorunu
B. Kusurun Manevi Tazminat Miktarına Etkisi
VI. Müteselsil Sorumlulukta Kusurun Etkisi
A. Müteselsil Sorumlulukta Dış İlişkide Kusurun Etkisi
B. Müteselsil Sorumlulukta İç İlişkide Kusurun Etkisi
SONUÇ

KAYNAKÇA