İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı dahilinde tarafımca hazırlanan aynı isimli yüksek lisans tezine dayanan bu çalışmanın amacı, Roma hukuk yaşantısında önemli bir yere sahip olan "fiducia"nın genel yapısını ve karakterini ortaya koymak ve işlemin Türk Hukuku üzerinde oluşturduğu etkileri incelemektir. Fiducia; tarihte özellikle teminat alanında görülen en eski işlemlerden birisi olarak kabul edilmekle birlikte her zaman tartışmalı bir kurum olmuş, hukuki niteliği ve hükümleri üzerinde halen uzlaşmaya varılamamıştır. Benzer şekilde bugün gelinen noktada inançlı işlem, Roma Hukuku'ndaki fiducia gibi çoğunlukla bir teminat işlemi şeklinde karşımıza çıkmaktadır; ancak çalışmadan da anlaşılacağı üzere bu işlemlerin sadece teminat sağlamak için yapıldıklarını söylememiz hatalı olacaktır. Bu eserde fiducia'nın doğru bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla, öğretideki tartışmalara ve tarihsel süreçte işlem hakkında yapılmış olan çeşitli düzenlemelere mümkün olduğunca geniş bir şekilde yer verilmiş ve günümüz hukukunda yer alan inançlı işlem açıklanırken içtihatta ve öğretide yaşanan gelişmelerden yararlanılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Fiducia Kavramı, Hukuki Niteliği, Benzer Hukuki İlişkilerden Ayırt Edilmesi ve Türleri
I. Fiducia Kavramının Anlamı
II. Fiducia'nın Tarihsel Gelişimi
III. Hukuki Niteliği ve Yapısı
IV. Fiducia'nın Benzer Hukuki İlişkilerden Ayırt Edilmesi
V. Fiducia'nın Türleri

İkinci Bölüm
Fiducia'nın Geçerlilik Şartları
I. Genel Olarak
II. Kurucu Unsurları
III. Diğer Geçerlilik Unsurları
IV. İşlemin Geçerliliği Bakımından Bazı Özel Durumlar

Üçüncü Bölüm
Fiducia'nın Hükümleri ve Fiducia'ya İlişkin Davalar
I. Genel Olarak
II. Fiducia'dan Doğan Haklar ve Borçlar
III. Fiducia'ya İlişkin Davalar ve Sorumluluk

Dördüncü Bölüm
Türk Hukuku'nda Yer Alan İnançlı İşlemin Roma Hukuku Işığında Genel Olarak Değerlendirilmesi
I. Kavramın İfade Ettiği Anlam
II. İnançlı İşlemin Türleri
III. İnançlı İşlemlerin Yapısı
IV. İnançlı İşlemlere Uygulanacak Hükümler ve Sonuçları
V. İnançlı İşlemlerin Sona Ermesi
Sonuç

Kaynakça