Bu çalışmada, uluslararası yatırım tahkiminde sonuçları bakımından yabancı yatırımcılar ve ev sahibi devletler için büyük önem arz eden yabancı yatırımın hukuka aykırılığı, ev sahibi devlet hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, yatırımcının hukuka uygun davranma yükümlülüğü, bu yükümlülüğü düzenleyen kaynaklar ile yükümlülüğün kapsamı incelenmiştir. İkinci bölümde, yabancı yatırımcıların hukuka aykırı davranışlarını konu edinen tahkim davaları incelenerek, yatırım tahkimi davalarında sıklıkla gündeme gelen hukuka aykırı davranış biçimleri olası sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise usule ilişkin meseleler değerlendirilerek, çeşitli olasılıklar bakımından yatırımcının hukuka aykırı davranışının davanın hangi aşamasında değerlendirileceği meselesi, hakem kurullarının yaklaşımlarıyla birlikte doktrinde mevcut görüşlerle tespit edilmeye çalışılmış; bu hususta özellikle yargılama yetkisi, kabul edilebilirlik ve esas ayrımı göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca usule ilişkin olarak, hukuka aykırı davranışın ispatı ele alınmış, bu kapsamda ispat yükü ve ispat standardı değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Yatırımcının Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ve İstisnaları
I. Yatırımcının Ev Sahibi Devlet Hukukuna Uygun Davranma Yükümlülüğü
A. Yatırım Anlaşmalarında Hukuka Uygunluk Şartı
B. Hukuka Uygunluk Şartının Kapsamı
II. Yatırımcının Uluslararası Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü
A. Uluslararası Hukukta Devlet Dışı Bir Aktör Olarak Yatırımcı
B. Uluslararası Anlaşmalarda Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü
C. Uluslararası Örf ve Adet Kurallarında Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü
D. Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ve Genel Hukuk İlkeleri
III. Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğünün Yaptırıma Bağlanmadığı İstisnalar
A. Hukuka Aykırılıkta Yatırımcının Dürüstlük Kuralına Riayet Etmesi
B. Ev Sahibi Devletin Çelişkili Davranış Yasağı Nedeniyle Hukuka Aykırılık İtirazında Bulunamaması

İkinci Bölüm
Yatırımı Hukuka Aykırı Hale Getiren Durumlar
I. Yolsuzluk
A. Ev Sahibi Devlet Savunması Olarak Yolsuzluk
B. Yatırımcı İddiası Olarak Yolsuzluk
C. Yolsuzlukta Ev Sahibi Devletin Sorumluluğu
II. Dolandırıcılık Ve Gerçeğe Aykırı Beyanat
III. Diğer Hukuka Aykırılıklar
A. Ticari ve Mali Yükümlülüklerin İhlali
B. Akdi Yükümlülüklerin İhlali
C. Yabancı Yatırıma İlişkin Düzenlemelerin İhlali

Üçüncü Bölüm
Yatırım Tahkiminde Usule İlişkin Meseleler
I. Yargılama Yetkisi
A. Genel Olarak Yargılama Yetkisi
B. Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışının Yargılama Yetkisi Bağlamında Değerlendirilmesi
II. Kabul Edilebilirlik İncelemesi
A. Genel Olarak Kabul Edilebilirlik İncelemesi
B. Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışının Kabul Edilebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi
III. Esas İncelemesi
A. Genel Olarak Esas İncelemesi
B. Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışının Esas Aşamasında Değerlendirilmesi
IV. İspata İlişkin Meseleler
A. İspat Yükü
B. İspat Standardı
Sonuç

Kaynakça