Bu kitabımızda, ilk bölümde, finansal tablo ve raporlar, finansal tablo ve raporların kamuya açıklanması, finansal tablo ve raporların hazırlanmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk incelenmiştir. İkinci bölümde, yedek akçelerin tanımı ve hukuki niteliği, yedek akçelerin benzer kavramlardan farkları, yedek akçe türleri, yedek akçelerin kullanılma şartları, kullanılma sırası, yedek akçelerin usulsüz kullanılması ve sonuçları ve yedek akçelerin vergilendirilmesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise "kar payı dağıtımı" başlığı altında kar payı kavramı, kar payının hukuki niteliği, kar payı alma hakkına egemen olan ilkeler, kar payı dağıtımından yararlanabilecek kişiler, dağıtılacak karın tespitinde dikkate alınması gereken hususlar, kar payı dağıtım şartları, kar payına katılma hakkını sınırlandıran hususlar, kar payı alma hakkının korunmasına ilişkin öngörülen tedbirler, kar payının ödenmesi, ölçüsü, oranı, zamanı ve şekli, kar ve kazanç paylarının geri alınması, kar payı avansının dağıtım şartları, sınırları, hukuki niteliği ve kar payı avansı dağıtılmasında sorumluluk konuları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu çalışma ile amaçlanan, yalnızca hukuk alanındaki lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine değil ilgili herkese bu konuların derli toplu olarak sunulmasıdır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER GİRİŞ Birinci Bölüm Anonim Ortaklıklarda Finansal Tablo ve Raporlar §1. ANONİM ORTAKLIKLARDA FİNANSAL TABLOLAR I. GENEL OLARAK II. BİLANÇO A. BİLANÇONUN TANIMI VE TÜRLERİ B. BİLANÇONUN HAZIRLANMASI C. BİLANÇODA HESAPLARIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ D. BİLANÇODA DEĞERLEME YAPILMASI E. BİLANÇO ŞEMASI F. BİLANÇONUN DENETLENMESİ VE ONAYLANMASI III. YIL SONU FİNANSAL TABLOLARI A. GELİR (KAR-ZARAR) TABLOSU B. FON (NAKİT) AKIM TABLOSU C. ÖZSERMAYE (ÖZKAYNAKLAR) DEĞİŞİM TABLOSU D. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU E. KAR DAĞITIM TABLOSU IV. DİĞER FİNANSAL TABLOLAR A. YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR B. ŞİRKET TOPLULUKLARINA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR §2. ANONİM ORTAKLIKLARDA FİNANSAL RAPORLAR I. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU A. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN TANIMI VE KAPSAMI B. FAALİYET RAPORUNUN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI C. ŞİRKET TOPLULUKLARINDA YILLIK FAALİYET RAPORU II. DENETİM RAPORLARI A. DENETÇİNİN HAZIRLAYACAĞI DENETİM RAPORU B. ÖZEL DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR §3. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI VE SORUMLULUK I. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI II. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN HAZIRLANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK A. HUKUKİ SORUMLULUK B. CEZAİ SORUMLULUK İkinci Bölüm Yedek Akçeler §4. GENEL OLARAK YEDEK AKÇE I. YEDEK AKÇE TANIMI VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI A. YEDEK AKÇE TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ B. YEDEK AKÇELERİN BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI C. YEDEK AKÇEYE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI II. YEDEK AKÇE AYIRMADA ESAS ALINACAK KRİTERLER A. NET DÖNEM KARI B. BİLANÇODAN KAYNAKLANAN KAR C. İŞLETME KARI D. DAĞITILABİLİR NET KAR E. DİĞER KRİTERLER §5. YEDEK AKÇE TÜRLERİ I. GENEL OLARAK II. KANUNİ YEDEK AKÇELER A. GENEL OLARAK B. GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (BİRİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE) C. KANUNİ YEDEK AKÇE (İKİNCİ TERTİP YEDEK AKÇE) III. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAY SENETLERİ İÇİN AYRILAN YEDEK AKÇE VE YENİDEN DEĞERLEME FONLARI IV. ŞİRKETİN İSTEĞİYLE AYRILAN (İHTİYARİ) YEDEK AKÇELER A. GENEL OLARAK B. İSTEĞE BAĞLI YEDEK AKÇELERİN AYRILMA AMACI C. ŞİRKETİN İSTEĞİYLE AYRILAN YEDEK AKÇE TÜRLERİ V. HOLDİNG ŞİRKELERDE YEDEK AKÇELER §6. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI I. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA ŞARTLARI A. KANUNİ YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA ŞARTLARI B. ŞİRKETİN İSTEĞİYLE AYRILAN (İHTİYARİ) YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA ŞARTLARI II. YEDEK AKÇELERİN KULLANILMA SIRASI III. YEDEK AKÇELERİN USULSÜZ KULLANILMASI IV. YEDEK AKÇELERİN VERGİLENDİRİLMESİ Üçüncü Bölüm Kar Payı Dağıtımı §7. KAR PAYI KAVRAMI VE KAR PAYI HAKKI I. KAR PAYI KAVRAMI VE KAR PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ A. KAR PAYI KAVRAMI B. KAR PAYININ HUKUKİ NİTELİĞİ II. KAR PAYI HAKKI A. GENEL OLARAK B. KAR PAYI ALMA HAKKINA EGEMEN OLAN İLKELER C. KAR PAYI DAĞITIMINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER III. KAR DAĞITIMINA KARAR VERİLMESİ A. YÖNETİM KURULUNUN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ B. GENEL KURULUN KAR DAĞITIM KARARI C. GENEL KURULUN KAR DAĞITIMI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ §8. DAĞITILACAK KARIN TESPİTİ VE KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI I. GENEL OLARAK II. DAĞITILACAK KARIN TESPİTİ A. GENEL OLARAK B. KARIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR III. KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI A. BİRİNCİ KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI B. İKİNCİ KAR PAYI DAĞITIM ŞARTLARI C. SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE KAR PAYI DAĞITMA ŞARTLARI D. KAR DAĞITIMINDA ÖZEL HÜKÜMLER ÖNGÖREN MEVZUAT §9. KAR PAYI HAKKININ KORUNMASI I. KAR PAYINA KATILMA HAKKINI SINIRLANDIRAN HUSUSLAR A. KARIN DAĞITILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMASI B. YEDEK AKÇE AYRILMASI C. KARIN ESAS SERMAYE ARTIRIMI AMACIYLA KULLANILMASI D. SAFİ KARDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PAY VERİLMESİ E. KAR PAYINA KATILMA HAKKINDA İMTİYAZ TANINMASI F. GENEL KURUL KARARI İLE AİDAT AYRILMASI II. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA KAR PAYI HAKKINI SINIRLANDIRAN HUSUSLAR III. KAR PAYI ALMA HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER A. BİRİNCİ TEMETTÜNÜN DAĞITILMASINDA ÖNCELİK TANINMASI B. SAFİ KARDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK PAY ORANININ GÖSTERİLMESİNİN ZORUNLU OLMASI C. KAR PAYININ ÖDENEN SERMAYEYLE ORANTILI OLARAK HESAPLANMASI D. YILLIK KARIN AZALTILMAMASININ ZORUNLU OLMASI E. KAR PAYININ BELLİ BİR SÜRE İÇİNDE ÖDENMESİNİN ZORUNLU OLMASI IV. KAR PAYI HAKKININ İHLAL EDİLMESİ A. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAMASI B. GENEL KURUL TARAFINDAN KAR DAĞITMAMA KARARI ALINMASI C. KAR PAYININ PAY SAHİBİNİN ŞİRKETE YAPTIĞI ÖDEMELERLE ORANTILI OLMAMASI D. GENEL KURUL KARARININ İPTALİ HALİNDE KAR DAĞITIMI §10. KAR PAYININ ÖDENMESİ I. KARDAN YARARLANMA ÖLÇÜSÜ, ORANI, ZAMANI A. KAR PAYINDA ÖLÇÜ B. KARDAN YARARLANMA ORANI C. KARDAN YARARLANMA ZAMANI II. KAR PAYININ ÖDEME ŞEKLİ A. KAR PAYININ NAKDİ OLARAK ÖDENMESİ B. KAR PAYININ AYNİ OLARAK ÖDENMESİ III. KAR VE KAZANÇ PAYLARININ GERİ ALINMASI A. KÖTÜ NİYET HALİNDE KAR VE KANAÇ PAYLARININ GERİ ALINMASI B. İFLAS HALİNDE KAR VE KAZANÇ PAYLARININ GERİ ALINMASI §11. KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI I. KAR PAYI AVANSININ TANIMI, ŞARTLARI VE SINIRLARI A. KAR PAYI AVANSININ TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ B. KAR PAYI AVANSI DAĞITILMASININ ŞARTLARI C. KAR PAYI AVANSININ SINIRLARI II. KAR PAYI AVANSININ ORTAKLARA ÖDENMESİ III. SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA GÖRE KAR PAYI AVANSI DAĞITILMASI A. GENEL OLARAK B. SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA GÖRE KAR PAYI AVANSI DAĞITIM ŞARTLARI IV. KAR PAYI AVANSI DAĞITILMASINDA SORUMLULUK KAYNAKÇA